Boomerang – inclusion through volunteering


Zapraszamy na szkolenie poświęcone tematyce społecznej integracji i wzmacnianiu potencjału młodzieży z mniejszymi szansami poprzez angażowanie ich w wolontariat, sprawianie, aby występowali w roli tych, co dają innym kawałek siebie, swoje wsparcie, a nie tylko przyjmują pomoc od innych.

Szkolenie ma na celu promowanie wolontariatu, jako metody wzmacniania potencjału i budowania poczucia własnej wartości i skuteczności u młodzieży z mniejszymi szansami.

Zapraszamy do udziału

Szkolenie jest skierowane do osób pracujących z młodzieżą (zawodowo lub na zasadzie wolontariatu) w szczególności z młodzieżą niepełnosprawną fizycznie, psychicznie, osobami skonfliktowanymi z prawem, młodzieżą doświadczającą problemów adaptacyjnych.

Aktywne angażowanie młodzieży z mniejszymi szansami w wolontariat jest podejściem o wiele rzadziej stosowanym niż angażowanie zdrowych osób do pomocy tej grupie młodzieży.
Szkolenie będzie prowadzone metodami warsztatowymi aktywizującymi uczestników zgodnie z ideą edukacji pozaformalnej oraz zaprezentuje wybrane możliwości finansowania projektów w ramach programu Erasmus+.

Cele szkolenia

 • przedstawienie wolontariatu, jako metody społecznej integracji i wzmacnianiu potencjału młodzieży z mniejszymi szansami,
 • przełamanie negatywnych stereotypów na temat możliwości i umiejętności młodzieży z mniejszymi szansami,
 • rozwinięcie umiejętności osób pracujących z młodzieżą, pomocnych we wspieraniu młodych ludzi w rozwijaniu ich potencjału,
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie angażowania młodzieży w wolontariat,
 • stworzenie przestrzeni do nawiązania kontaktów i współpracy z innymi profesjonalistami i organizacjami/instytucjami wspierającymi młodzież z mniejszymi szansami.

Profil uczestnika

Do udziału w szkoleniu zaprosimy 27 osób, które:

 • pracują/współdziałają z młodzieżą w organizacjach pozarządowych, ośrodkach młodzieżowych, ośrodkach wychowawczych, ośrodkach terapeutycznych, instytucjach działających na rzecz młodzieży z mniejszymi szansami itp.;
 • w pracy z młodymi ludźmi zachęcają ich do podejmowania własnej inicjatywy, wierzą w ich potencjał,
 • władają językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • są pełnoletnie;
 • mogą wziąć udział w całości szkolenia (4 pełne dni szkoleniowe, 6.12 i 11.12 to dni poświęcone na podróż)
 • pochodzą z jednego z Krajów Programu w rozumieniu programu Erasmus+.

Zgłoszenia
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 25 października 2015 r. za pośrednictwem strony internetowej (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie). Na stronie zamieszczono bardziej szczegółowe informacje dotyczące seminarium. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku angielskim.

Warunki uczestnictwa
Szkolenie rozpocznie się 6 grudnia 2015 r. o godzinie 18.30 i zakończy 11 grudnia 2015 r. (wyjazd uczestników zaplanowano 11 grudnia rano). Warunkiem uczestnictwa jest udział w całym szkoleniu.

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.
Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Kontakt
Magdalena Paszkowska
mpaszkowska@frse.org.pl