Dwadzieścia lat Polskiego Biura Eurydice


Jakim poziomem wykształcenia mogą pochwalić się dorośli Europejczycy? Jak finansowane są szkoły – według jakich mechanizmów, metod, kryteriów podziału środków publicznych? W jakich krajach sześciolatki chodzą do szkoły? Jakie są i od czego zależą zarobki nauczycieli w różnych krajach? Jak funkcjonują różne systemy edukacji? To tylko nieliczne z pytań na które w publikowanych raportach już od dwudziestu lat odpowiada Polskie Biuro Eurydice.

Rozmawiając o edukacji warto patrzeć na temat globalnie. Nie ma czegoś takiego jak uniwersalny system edukacji – to każdy z krajów indywidualnie ustala według jakich zasad będzie kształcił swoich obywateli. Eurydice prezentuje systemy edukacji tak, aby uczynić je bardziej czytelnymi, zarówno poprzez uwydatnianie ich cech wspólnych, jak i różnic. Działalność Sieci sprzyja również w sposób bezpośredni lub pośredni próbom usprawnienia polityki edukacyjnej, zarówno krajowej jak i europejskiej.

Eurydice jest zinstytucjonalizowana siecią stawiająca sobie za cel zbieranie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie wiarygodnych i porównywalnych informacji o systemach i politykach edukacyjnych w Europie. Działania Sieci Eurydice maja za zadanie służyć przede wszystkim twórcom polityki oświatowej, zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, jak i w instytucjach Unii Europejskiej. Publikacje będące efektem pracy Sieci są również dostępne szerszemu kręgowi odbiorców w postaci drukowanej oraz elektronicznej (umieszczane na stronach internetowych). Podstawowym celem działalności wydawniczej Eurydice jest prezentowanie struktur i organizacji edukacji w Europie. Publikacje Sieci można podzielić na prace opisujące narodowe systemy edukacji, studia porównawcze dotyczące wybranych zagadnień oraz wskaźniki i statystyki.

Bez względu na omawiany temat, Eurydice konsekwentnie stosuje podejście charakterystyczne dla badań porównawczych. Z natury interdyscyplinarne badania porównawcze w dziedzinie edukacji wymagają ustawienia badanego zjawiska w jego społecznym, politycznym, ekonomicznym i kulturowym kontekście.

Stosowane jest również podejście historyczne, które umożliwia lepsze zrozumienie aktualnych zjawisk i tendencji. Badania porównawcze w edukacji, które skupiają się zarówno na podobieństwach, jak i różnicach, ukazują specyficzne cechy systemów oraz korelacje pomiędzy nimi a czynnikami je tworzącymi. Ostatecznym celem badań porównawczych w edukacji jest pomoc w doskonaleniu polityki oświatowej, a tym samym wkład w tworzenie lepszej edukacji jutra.

Zapraszamy do zapoznania się z dwudziestoletnim dorobkiem polskiego Biura Eurydice na specjalnie przygotowanej stronie internetowej.