Edukacja dorosłych w programie Erasmus+


Z niecierpliwością oczekiwaliśmy wyników pierwszego konkursu wniosków w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych. Zastanawialiśmy się, ile wniosków otrzymamy, czego będą dotyczyły i jakie organizacje będą się ubiegały o wsparcie.

W akcji 1 Mobilność edukacyjna otrzymaliśmy więcej wniosków niż się spodziewaliśmy, bo aż 114. Niestety, 19 z nich nie spełniło wymogów formalnych. Główną przyczyną odrzucenia wniosków było złożenie ich do niewłaściwego sektora – aplikacje składały organizacje zajmujące się kształceniem zawodowym, a nie niezawodową edukacją dorosłych. Na 95 wniosków zaakceptowanych w ocenie formalnej 44 uzyskały pozytywną ocenę jakościową i ostatecznie wszystkie zostały zatwierdzone do realizacji. W ich przypadku suma dofinansowania wyniesie 925 548 euro.

W akcji 2 Partnerstwa strategiczne otrzymaliśmy 64 wnioski, co odzwierciedlało oczekiwania Narodowej Agencji. Wśród złożonych aplikacji 55 dotyczyło wyłącznie sektora edukacji dorosłych, natomiast dziewięć miało charakter międzysektorowy – uwzględniały również działania charakterystyczne dla innych sektorów edukacji.

Główną przyczyną odrzucenia wniosków była ich niska jakość. Wielu wnioskodawców złożyło projekty o niskiej zgodności z celami i priorytetami programu i akcji lub nie odnosiło się do wyznaczonych przez Komisję Europejską priorytetów akcji oraz celów polityk europejskich w zakresie edukacji dorosłych. Nie było natomiast problemów w ocenie formalnej, w trakcie której odrzucono tylko dwa wnioski złożone po terminie. Narodowa Agencja zaakceptowała 18 projektów, w tym trzy międzysektorowe, na łączną kwotę prawie 2,7 mln euro.

Liczymy, że w kolejnym roku konkursowym otrzymamy więcej wniosków dobrej jakości. Przyczynić się do tego może fakt, że Komisja Europejska w tym roku wcześnie opublikowała Przewodnik po programie Erasmus+ 2015, a także doprecyzowała pewne zapisy, w tym definicję edukacji dorosłych. Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty programu i składania wniosków!

Karolina Milczarek, Michał Chodniewicz
program Erasmus+ Edukacja dorosłych

Europa dla Aktywnych 2/2014