Edukacja w Europie w ostatnim 10-leciu i wyzwania na przyszłość


Raport Key Data on Education in Europe 2012 to flagowa publikacja sieci Eurydice przedstawiająca najważniejsze zmiany w europejskich systemach edukacji w ostatniej dekadzie. Poprzez prezentację 95 wskaźników raport łączy dane statystyczne i jakościowe, opisując organizację, zarządzanie i funkcjonowanie 37 europejskich systemów edukacji w 33 krajach – od przedszkola po instytucje szkolnictwa wyższego. Opracowanie przygotowano w oparciu o dane z roku 2009/10 (Eurostat) i 2010/11 (Eurydice).

Raport prezentuje liczne zjawiska pozytywne, na przykład wydłużenie procesu kształcenia, rosnące wsparcie dla rozpoczynających pracę w zawodzie nauczycieli, wzrost liczby absolwentów szkół wyższych oraz stabilny poziom finansowania edukacji obserwowany przed rokiem 2008. Natomiast wśród ważnych wyzwań znalazły się przewidywane w przyszłości braki kadry nauczycielskiej oraz rosnąca liczba absolwentów szkół wyższych, którzy są zatrudnieni na stanowiskach wymagających znacznie niższych kwalifikacji niż te, które reprezentują, mimo że absolwentów z wyższym wykształceniem bezrobocie dotyka rzadziej niż osoby o niskich kwalifikacjach, a zdobycie pierwszej pracy zajmuje im mniej czasu.

Raport przynosi także odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie działania podejmują kraje europejskie w celu uniknięcia wczesnego kończenia nauki?
  • W jakich krajach i w jakim stopniu rodzice decydują o wyborze szkoły dla dzieci?
  • Czy istnieją regulacje dotyczące liczebności klasy szkolnej oraz szkoły i jakie tendencje obserwuje się w tej dziedzinie?
  • W jakim zakresie szkoły i uczelnie posiadają autonomię instytucjonalną i jakich dziedzin to dotyczy?
  • Jakie ograniczenia występują w odniesieniu do liczby miejsc dla kandydatów na studia w europejskich uczelniach?
  • Jak ocenia się pracę nauczyciela oraz szkoły, a jak dokonuje się ewaluacji systemu edukacji?
  • Czy zarobki nauczycieli europejskich są atrakcyjne?

Zachęcamy do zapoznania się: