Efekty prezydencji w obszarze edukacji


Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej można określić jako „3 razy W” – było ważnym, wymagającym i wyczerpującym doświadczeniem.
Pomimo kryzysu finansowego, który uderzył we Wspólnotę w ostatnich miesiącach i zdominował europejską agendę, udało się spełnić oczekiwania, jakie wiązano z naszym przewodnictwem w Radzie UE i  zrealizować zadania, jakie przed sobą postawiliśmy. Opinia publiczna w Polsce i Europie pozytywnie oceniła prace polskiej administracji na szczeblu unijnych instytucji.
Wśród głównych efektów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w obszarze edukacji i młodzieży można wyróżnić efekty bezpośrednie i pośrednie – te dla całej UE i te wewnątrzkrajowe. Do bezpośrednich należy zaliczyć w pierwszym rzędzie przyjęcie przez Radę ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu wielu ważnych dokumentów: konkluzji i rezolucji. Spoglądając na ten obszerny dorobek, z zadowoleniem można stwierdzić, że wyznaczone przez MEN priorytety sektorowe, tj. Edukacja na rzecz mobilności i Młodzież i świat oraz Modernizacja uniwersytetów – obszar priorytetowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – znalazły swoje odzwierciedlenie  we wspólnych wnioskach i zobowiązaniach państw członkowskich na przyszłość.
Obok prowadzonych przez polską prezydencję posiedzeń Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu oraz grup roboczych – Komitetu ds. Edukacji i grupy roboczej ds. młodzieży odbyło się wiele spotkań eksperckich i konferencji, których efektem było przyjęcie kolejnych dokumentów, dotyczących mobilności i jej wschodniego wymiaru, wielojęzyczności i rozwijania kompetencji od juniora do seniora.
Ponadto, w ramach konferencji ministrów ds. kształcenia obowiązkowego (11 października 2011 r., Gdańsk) poruszano problemy wczesnej edukacji i kompetencji językowych w kontekście nauczania początkowego, jak też różnorodności systemów edukacyjnych prowadzących do uzyskiwania najlepszych   osiągnięć w nabywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji w kontekście polityki opartej na faktach.
Polska prezydencja  zainicjowała również dyskusję na temat skutecznego inwestowania w kształcenie i szkolenie na rzecz zrównoważonego rozwoju. O tym rozmawiali ministrowie edukacji w trakcie posiedzenia Rady, a także eksperci z obszaru badań edukacyjnych z UE, OECD, UNESCO, Banku Światowego, Europejskiej Fundacji Szkoleniowej i innych ośrodków w trakcie konferencji „Skuteczność polityk na rzecz rozwoju  kompetencji młodzieżowych w Europie” (16-18 listopada 2011 r., Warszawa).
Jednym z kluczowych zadań, jakie przypadły Polsce w okresie sprawowania przewodnictwa w Radzie UE, było zainicjowanie debaty w kontekście tzw. Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020, w tym rozpoczęcie i nadanie kierunków dyskusji wokół przyszłej edycji programów unijnych w obszarze edukacji i młodzieży. Unijna debata budżetowa, w tym dyskusja na temat programów edukacyjnych i młodzieżowych nowej generacji, przez kolejne 12 miesięcy będzie moderowana przez partnerów Polski w tzw. trio prezydencjalnym – Danię i Cypr. Główne decyzje dotyczące przyszłych finansów UE na lata 2014- 2020 zapadną prawdopodobnie jednak dopiero w okresie sprawowania  przewodnictwa w Radzie przez Irlandię.
Niewątpliwą wartością dodaną dla Polski, Unii i innych partnerów w Europie jest również zwrócenie w okresie naszego przewodnictwa większej uwagi na wschodnie sąsiedztwo Wspólnoty.
Uważam, że prezydencjalne doświadczenie przeżyliśmy dobrze i z pożytkiem dla wszystkich. Używając szkolnej metafory, można powiedzieć, że ten, kto był przewodniczącym rady uczniowskiej  w szkole, lepiej będzie sobie radził z zarządzaniem innymi sprawami w przyszłości.
Mirosław Sielatycki
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej