Europejska Konferencja Grundtviga na temat Wolontariatu Dorosłych


Wolontariat dorosłych był tematem spotkania zorganizowanego w Warszawie przez Narodową Agencję Programu Grundtvig w dniach 23–26 listopada 2011 r.

Spotkanie zgromadziło ponad 120 osób z 32 krajów – przedstawicieli Komisji Europejskiej, Narodowych Agencji i beneficjentów programu. Podczas konferencji dyskutowano o wolontariacie osób dorosłych i o stwarzanych przezeń możliwościach uczenia się, a także o roli programu Grundtvig we wspieraniu i promowaniu takiego wolontariatu. Smaku całej konferencji dodał fakt, że dokładnie w tych dniach Komisja Europejska ogłosiła szczegóły unijnego programu edukacyjnego na lata 2014-2020 – „Erasmus dla wszystkich”.

Wolontariat młodzieżowy nikogo już nie dziwi, natomiast wolontariat osób dorosłych, a zwłaszcza starszych, wciąż wywołuje w wielu krajach zaskoczenie. Tymczasem – jak stwierdziła, otwierając konferencję, Géraldine Libreau z KE – przyczynia się on do wzrostu kapitału osobowego i społecznego, zwiększa szanse na zatrudnienie oraz wpływa na spójność społeczną.

Zanim na mównicy stanęła G. Libreau, uroczystego otwarcia konferencji dokonali Marcin Rolnik, dyrektor programu „Uczenie się przez całe życie” oraz Alan Smith, koordynator programu Grundtvig w KE. Podczas pierwszej sesji uczestnicy mogli również wysłuchać wystąpień radcy generalnego w MEN Stanisława Drzażdżewskiego oraz dyrektora Institute for Volunteering Research z Wielkiej Brytanii Nicka Ockendena. Zaprezentowano też najnowszą publikację KE pt. „Adult Volunteering: Learning for Life”, która przedstawia najlepsze przykłady dobrych praktyk w projektach programu Grundtvig dotyczących wolontariatu.

W ramach konferencji odbyły się trzy warsztaty tematyczne. Pierwszy, poświęcony uczeniu się na etapie przygotowania do wolontariatu, pozwalał podyskutować o tym, czego powinna nauczyć się osoba szykująca się do wolontariatu oraz czego uczy się organizacja wysyłająca i przyjmująca wolontariuszy. Wśród najważniejszych spraw wymieniono m.in.: rozpoznanie umiejętności, wiedzy i preferencji przyszłego wolontariusza; przeszkolenie na stanowisku pracy; poznanie specyfiki organizacji i przyszłych współpracowników.

Drugi warsztat dotyczył uczenia się podczas wolontariatu. Uczestnicy dyskutowali nie tylko o tym, jakie umiejętności i wiedzę przyswajają sobie wolontariusze podczas pracy, ale też jak zmieniają się ich postawy życiowe, stosunek do własnej kariery zawodowej i roli społecznej. Omawiano również problematykę rozpoznawania i uznawania, w tym certyfikowania, wyników uczenia się wolontariuszy.

Podczas trzeciego warsztatu rozmawiano o roli programu Grundtvig oraz innych funduszy europejskich we wspieraniu wolontariatu dorosłych. Podkreślano ogromną rolę Grundtviga w kreowaniu atmosfery przyjaznej wolontariatowi osób dorosłych, w oddziaływaniu na świadomość środowisk lokalnych, w których projekty są realizowane oraz w stwarzaniu wolontariuszom możliwości rozwoju. Równie szczegółowo omówiono rekomendowane udoskonalenia akcji programu Grundtvig, które mogłyby przyczynić się do lepszego wspierania przez program wolontariatu jako sposobu na uczenie się dorosłych.

Ważną częścią konferencji była sesja konsultacyjna dla beneficjentów, podczas której mogli oni znaleźć partnerów i wspólnie opracować nowe projekty dotyczące różnych tematów związanych z wolontariatem dorosłych. W czasie tej sesji powstały założenia 9 projektów.

Konferencję podsumował Alan Smith z KE. Podkreślił, że wolontariat jest niezwykle ważną formą edukacji nieformalnej osób dorosłych. Pozwala nabyć wiele umiejętności technicznych i organizacyjnych, ale przede wszystkim doskonalić umiejętności miękkie, takie jak: przywództwo, odpowiedzialność, umiejętność pracy w grupie, poczucie własnej wartości, świadomość kompetencji, poczucie solidarności międzypokoleniowej i umiejętności międzykulturowe. Alan Smith sformułował również rekomendacje, które należy wdrożyć, by wolontariat dorosłych skutecznie pełnił swoje funkcje. Podkreślił m.in. potrzebę wzmacniania świadomości wolontariuszy, organizatorów i decydentów – że wolontariat dorosłych zawiera w sobie niezwykle istotny wymiar uczenia się. Za kluczową uznał również współpracę pomiędzy różnymi akcjami programu Grundtvig. Stwierdził też, że kilka kwestii administracyjnych, dotyczących zwłaszcza projektów Wolontariatu Seniorów, powinno zostać udoskonalonych, co może zwiększyć zainteresowanie tą najbardziej nastawioną na wolontariat akcją Grundtviga.

Zakończenie spotkania miało uroczysty charakter. Była to ostatnia oficjalna konferencja odchodzącego na emeryturę Alana Smitha, który przyjmując podziękowania za współpracę, żartobliwie zapowiedział: „Kończę pracę w Grundtvigu, teraz nadszedł czas na bycie wolontariuszem”.

PREZENTACJE:

Galeria zdjęć