Europejski Tydzień Młodzieży – jak zdobyć dofinansowanie na swoje działania?


Szósty Europejski Tydzień Młodzieży (ETM) przypada na czas pomiędzy 26 maja a 2 czerwca 2013 roku. Debaty, spotkania, warsztaty i seminaria – na te działania można zdobyć dofinansowanie w ramach Akcji 5.1. w lutowym konkursie grantowym programu „Młodzież w działaniu”.

Tak samo jak w latach poprzednich działania w ramach ETM będą odbywać się na trzech poziomach: regionalnym, ogólnokrajowym i ogólnoeuropejskim. Narodowa Agencja dofinansuje projekty do 75 proc. łącznych kosztów, ale grant nie może przekroczyć 10 tys. euro.

W każdym realizowanym w ramach ETM projekcie powinny zostać poruszone przynajmniej dwa z poniższych zagadnień (nie jest to jednak ograniczenie dla organizatora projektu, ale minimalny wymóg):

  • podnoszenie świadomości w zakresie obywatelstwa europejskiego,
  • promowanie aktywnego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku,
  • aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym i publicznym,
  • oddziaływanie i efekty programu „Młodzież w działaniu”.

Grupa docelowa:

Projekt powinien być skierowany do młodzieży działającej w organizacjach oraz niezrzeszonej. Szczególnie ważny jest udział młodzieży z mniejszymi szansami. Dodatkową wartością będzie włączenie w debatę osób, które odpowiadają za tworzenie polityki młodzieżowej na poziomie lokalnym i regionalnym (np. przedstawicieli władz lokalnych), które z młodymi ludźmi współpracują.

Czas realizacji:

Główne działania powinny być realizowane pomiędzy 26 maja a 2 czerwca 2013 roku. Cały projekt musi trwać minimum 3 miesiące.

SYSTEM ON-LINE

Od  2010 roku rozpoczęliśmy wdrażanie systemu on-line, który pozwala składać wnioski o dofinansowanie i komunikować się z nami, jak również wymieniać plikami związanymi z obsługą wniosków np: (umowy, korespondencja, raporty końcowe).

Obecnie wnioski można składać  w ramach wszystkich Akcji programu.

WAŻNE

  1. Aby złożyć wniosek do poszczególnych Akcji należy utworzyć konto w systemie on-line. Więcej na ten temat znajdziecie w Instrukcji obsługi wniosku on-line.
  2. Wniosek należy najpierw wypełnić i złożyć elektronicznie, następnie go wydrukować i wysłać do  Narodowe Agencji, pamiętając o zachowaniu terminów składania wniosków.
  3. Do wersji papierowej należy dodatkowo załączyć potwierdzenia partnerskie –  Część III oraz konieczne dodatkowe dokumenty.
  4. Wydrukowaną wersję wniosku należy wysłać najpóźniej w dniu, kiedy upływa termin składania wniosków. Wnioski wysłane po tym terminie nie spełniają kryteriów formalnych i w związku z tym zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.