Evidence-based Policy in Erasmus+. Seminar on research and methodology – 28-30 listopada 2018 r


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała w dniach 28-30 listopada 2018 r. drugie, po pierwszym ubiegłorocznym, seminarium badawcze dotyczące badania efektów projektów realizowanych w ramach wszystkich pięciu sektorów programu Erasmus+. Seminarium pod nazwą “Evidence-based Policy in Erasmus+. Seminar on research and methodology” zgromadziło osoby zaangażowane w prowadzenie badań i analiz dotyczących europejskich programów edukacyjnych.
Byli to przedstawiciele Narodowych Agencji Erasmus+ oraz kilkudziesięciu badaczy zajmujących się ewaluacją efektów programu – w sumie przedstawiciele 22 krajów.

Spotkanie otworzył dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek. Gościem specjalnym był prof. Jarosław Górniak, twórca i kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor Górniak wygłosił wykład dotyczący znaczenia zastosowania odpowiedniej metodologii w badaniach służącej wypracowaniu dobrych rozwiązań w prowadzonych politykach publicznych opartych na dowodach.
W trakcie dwudniowego spotkania zorganizowano 4 sesje poświęcone następującym tematom: innowacyjne podejścia do metodologii w badaniach edukacyjnych, raporty uczestników i ich zastosowanie w badaniach, zastosowanie metod badań rynkowych w badaniach edukacyjnych – praktyka i możliwości, upowszechnianie i wykorzystanie wyników badań. W trakcie sesji prezentowano doświadczenia i wyniki badań w tych obszarach. Dwie spośród czterech sesji zorganizowano w formule warsztatowej, co pozwoliło na spontaniczną i szeroką wymianę spostrzeżeń i pomysłów przez uczestników seminarium. Wymiana ta była szczególnie cenna w zakresie sposobów dzielenia się wynikami badań i ich upowszechniania.

Podobnie jak po ubiegłorocznym seminarium, teraz również zamierzamy zwieńczyć rezultaty seminarium wydaniem okolicznościowej publikacji.

Poniżej możecie Państwo pobrać prezentacje z poszczególnych sesji:

Key note speech [pobierz prezentację]

Sesja 1 Innovative approaches to methodology in educational research

Sesja 2 Participants’ reports and their use for research

Sesja 3 Market research methods used in educational research practices and possibilities

Sesja 4 Dissemination and exploitation of research results

Podajemy także link do publikacji, która powstała jako jeden z efektów seminarium ubiegłorocznego: http://czytelnia.frse.org.pl/evidence-based-policy-erasmus/
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.

ENGLISH VERSION:

On 28-30 November2017 Foundation for the Development of the Education System organized the second annual research seminar on the study of the effects of projects implemented in all five Erasmus + sectors. The seminar entitled “Evidence-based Policy in Erasmus +. Seminar on research and methodology” brought together individuals involved in research and analysis of European educational programs. The participants were Erasmus+ National Agencies representatives and dozens of researches involved in evaluating the effects of the program, who arrived from 22 countries.

The meeting was opened by Mr Paweł Poszytek, Director General of FRSE. The special guest was Professor Jarosław Górniak, the founder and the head of the Centre for Evaluation and Analysis of Public Policies of the Jagiellonian University in Kraków. Professor Górniak delivered a lecture entitled „Method matters: on the importance of relevant evidence for policy solutions”.
During the two-day meeting, four thematic sessions were organized on such topics as: Innovative approaches to methodology in educational research, participants reports and their use for research, market research methods used in educational research, practice and possibilities, dissemination and exploitation of research results. During sessions, methodological experience and research results were presented. Two of the four sessions were held in a form of workshop what allowed for a broad and spontaneous exchange of comments and ideas by the participants. This exchange was particularly fruitful with regard to the ways of dissemination of the research results.

Similarly to previous seminar, we also plan to close-up the event by publishing a book on that occasion.

You can download the presentations divided into sessions bellow:

Key note speech [download presentation package]

Sesja 1 Innovative approaches to methodology in educational research

Sesja 2 Participants’ reports and their use for research

Sesja 3 Market research methods used in educational research practices and possibilities

Sesja 4 Dissemination and exploitation of research results

Here is the link to the publication, which was one of the effects of 2017 seminar: http://czytelnia.frse.org.pl/evidence-based-policy-erasmus/
We also invite you to see the photos from the seminar