treść strony
 • Program Edukacja

wróc do poprzedniej strony

Poniedziałek, 12 KWI 2021

Rozwijaj metody pracy w szkolnictwie zawodowym

Program Edukacja

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Polskie podmioty prawne prowadzące nieprzerwanie od 12 miesięcy przed złożeniem wniosku działalność w sektorze edukacji formalnej i pozaformalnej i dodatkowo działające w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego i zawodowego kształcenia ustawicznego z wyłączeniem edukacji przedszkolnej.

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Komponent III „Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego" zakłada możliwość opracowania lub uaktualnienia oferty kształcenia Twojej instytucji, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, organizację wspólnych inicjatyw z partnerami z państw darczyńców, opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego oraz rozwój edukacji zdalnej.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Projekt może być wdrażany osobno dla każdego z powyższych działań albo może składać się z dwóch, trzech lub wszystkich działań.

Wymagania i formalności:

 • Wkład własny

  Nie jest wymagany
 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Dofinansowanie projektów pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowalnego kosztu projektu. W przypadku projektów, w których beneficjentem jest NGO, wysokość dofinansowania może pokryć do 90% całkowitego kosztu projektu.

  Dofinansowanie przyznawane jest w EUR.

  Możesz otrzymać finansowanie m.in. w następujących kategoriach: zarządzanie i wdrażanie projektu, podróż, utrzymanie uczestników, koszty osobowe opracowania rezultatów, wydarzenia związane z promocją i wdrażaniem rezultatów, koszty nadzwyczajne, wsparcie uczestników projektu ze specjalnymi potrzebami, koszty związane z osobami towarzyszącymi oraz wsparcie indywidualne.

 • Czas trwania
  całego projektu

  W zależności od wybranego działania, od 3 do 24 miesięcy