treść strony
 • SZANSA

 • Projekt SZANSA

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Szansa wsparcia osób uchodźczych z Ukrainy

SZANSA

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Formularze zgłoszeniowe składane w ramach rekrutacji będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu informatycznego FRSE dostępnego pod adresem: online.frse.org.pl

  Formularze zgłoszeniowe złożone przed terminem wskazanym powyżej i po nim nie będą rozpatrywane.

  Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić online w języku polskim na stronie online.frse.org.pl.

  Przed rozpoczęciem wypełniania formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z Procedurą realizacji projektu grantowego w Projekcie „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” oraz załącznikami do Procedury dostępnymi na stronie internetowej projektu https://szansa-power.frse.org.pl/ w zakładce Rekrutacja Grantobiorców.

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Zadaniem wyłonionych organizacji będzie wdrożenie modelu wsparcia osób dorosłych (powyżej 18. roku życia) z Ukrainy, korzystających w Polsce z ochrony czasowej.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Tematyka zajęć powinna uwzględniać najważniejsze potrzeby tych obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju. Będzie ona dotyczyła m.in.:

  • korzystania z usług polskiej ochrony zdrowia, urzędów pracy, przedszkoli i szkół,
  • wsparcia w nauce języka polskiego.

  Obok zajęć edukacyjnych ważnym elementem wsparcia może być również skorzystanie z usług asystenta międzykulturowego, tłumacza czy porady prawnej.

Wymagania i formalności:

 • Wkład własny

  Nie jest wymagany
 • Warunek uczestnictwa

  Instytucjami uprawnionymi do ubiegania się o granty będą m.in. organizacje, których głównym celem działalności nie jest osiągnięcie zysku, biblioteki, domy kultury, uniwersytety trzeciego wieku, uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. 

  Instytucje te powinny wykazać się doświadczeniem w pracy z cudzoziemcami.

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Alokacja na finansowanie wdrażania modeli wynosi 13 000 000,00 PLN. Kwota alokacji może ulec zwiększeniu. 

  Poziom finansowania wdrażania modeli wynosi 100% uprawnionych wydatków.

  Liczba grantów objętych finansowaniem jest uzależniona od liczby złożonych formularzy zgłoszeniowych oraz ich wartości.

  Maksymalna kwota grantu wynosi  500 000 PLN.

 • Czas trwania
  całego projektu

  Wdrażanie modeli może przebiegać w okresie od września 2022 do kwietnia 2023 r. i trwać od 4 do 6 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Grantobiorcy, wdrażanie&