Forum III Wieku


W 2011 r. intensywnie rozwijano rozpoczętą rok wcześniej współpracę ze środowiskiem seniorów reprezentowanym przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. We wrześniu przedstawiciele programu Grundtvig brali udział w Forum III Wieku, które towarzyszyło obradom XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Forum III Wieku, specjalistyczna konferencja odbywająca się częściowo w Krynicy, a częściowo w Nowym Sączu, jest inicjatywą środowiska uniwersytetów trzeciego wieku. Celem imprezy jest zwrócenie uwagi na wyzwania, przed jakimi stoi świat, a w szczególności Europa, w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych, niezależnych grup badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk gospodarczych do wypracowywania rozwiązań systemowych odnoszących się do tego zagadnienia.

Organizatorami Forum III Wieku były Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uczestnikami byli liderzy UTW w Polsce
oraz zaproszeni goście i paneliści z kraju i zagranicy – politycy, samorządowcy, działacze, dziennikarze, m.in. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania oraz doradca Pełnomocnika Premiera ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu. Program Grundtvig wspierał organizatorów w przygotowaniach do Forum oraz współuczestniczył w jego prowadzeniu – w szczególności warsztatów Nawiązywanie współpracy z UTW w Europie oraz Wypracowanie skutecznej metody aktywizacji osób starszych poprzez wolontariat.