FSS: Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ogłasza Zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym: Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Dzień informacyjny przygotowany przez zespół Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego odbędzie się 25 lutego br. w Warszawie.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG ma na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

 1. Działania podlegające dofinansowaniu w ramach naboru

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach działania Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni – wspierających wymiany studentów i pracowników pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego z Polski i Państw – Darczyńców. W ramach projektów można realizować następujące kategorie działań:

Wymiana studentów (studia 1, 2, 3 stopnia), uprawnieni są studenci z Polski i z Państw-Darczyńców:

 • wyjazdy polskich studentów oraz przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na okres studiów trwający od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim,
 • wyjazdy studentów polskich i przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców na praktyki do współpracujących instytucji na okres od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim,
 • studenci realizujący wymiany mogą wziąć udział w intensywnym kursie językowym, który powinien odbyć się na początku okresu wymiany, w kraju goszczącym.

Wymiana pracowników uczelni, uprawnieni są pracownicy z Polski oraz z Państw-Darczyńców:

 • wyjazdy polskich nauczycieli akademickich do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców i przyjazdy nauczycieli akademickich z Państw-Darczyńców do Polski w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • wyjazdy polskich nauczycieli i pracowników administracyjnych do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców i przyjazdy nauczycieli i pracowników administracyjnych z Państw-Darczyńców do Polski w celu realizacji stażu towarzyszącego, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie.

2. Uprawnieni Wnioskodawcy

O dofinansowanie w ramach FSS – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni mogą ubiegać się polskie uczelnie wyższe – posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.

Polska uczelnia może współpracować z dowolną liczbą uczelni lub innych instytucji partnerskich z Państw-Darczyńców, o ile ma podpisaną partnerską umowę międzyinstytucjonalną na rok akademicki 2015/2016. Umowa partnerska jest obligatoryjna.

3. Czas trwania projektu

Uprawniony okres trwania pojedynczego projektu Mobilności Studentów i Pracowników Uczelni może wynosić do 15 miesięcy – w okresie od 1 lipca 2015 do 30 września 2016 roku.

4. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie

Całkowita dostępna wysokość środków (środki z MF EOG i NMF 2009-2014 wraz z wkładem krajowym) przeznaczona na projekty Mobilności w ramach tego naboru wniosków wynosi €1 600 000,00. 10% alokacji Programu w ramach Funduszy EOG powinno zostać wykorzystane na dofinansowanie wymian w dziedzinie kultury. Całkowita dostępna wysokość środków może zostać powiększona o kwoty nie wykorzystane przez beneficjentów projektów mobilności w poprzednich naborach.

5. Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie otrzymane w ramach FSS pokryje 100% całkowitego, uprawnionego kosztu projektu. Nie jest wymagane współfinansowanie ze strony wnioskodawcy.

6. Koszty kwalifikowalne

Następujące kategorie kosztów będą uprawnione w ramach projektów Mobilności Studentów i Pracowników Uczelni:

 • koszt podróży i ubezpieczenia dla uczestników indywidualnych;
 • koszty utrzymania za okres spędzony za granicą dla uczestników indywidualnych;
 • koszty organizacji mobilności poniesione przez uczelnię przyjmującą.

Wymiana studentów

 • dofinansowanie dla polskich studentów wyjeżdżających do Państw – Darczyńców na okres studiów lub praktyki: €800 na miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o potrzebach specjalnych.
 • dofinansowanie dla studentów z Państw – Darczyńców przyjeżdżających do Polski na okres studiów lub praktyki: €600 na miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o potrzebach specjalnych.

Dodatkowo kwota €500 jako ryczałt na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę.

Wymiana pracowników

 • dofinansowanie dla pracowników polskich wyjeżdżających do Państw – Darczyńców: €250 za dzień; €1250 za tydzień; €2100 za miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o potrzebach specjalnych.
 • dofinansowanie dla pracowników z Państw – Darczyńców przyjeżdżających do Polski: €150 za dzień; €750 za tydzień; €1250 za miesiąc. Istnieje możliwość wnioskowania o zwiększone dofinansowanie w przypadku uczestników o potrzebach specjalnych.

Dodatkowo kwota €500 jako ryczałt na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę.

Organizacja mobilności

Każda instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego otrzyma ryczałt €500 za każdego uczestnika przyjętego w ramach projektu Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Kwota ryczałtu powinna zostać wykorzystana na koszty organizacyjne przyjmującej instytucji związane z przygotowaniem i realizacją wymian studentów i pracowników.

7. Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie przeprowadzana jednoetapowo przez Operatora Programu i będzie oceną formalną. Projekty nie będą oceniane pod względem merytorycznym, ponieważ Wnioskodawcy posiadają Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.

Wnioski będą uważane za spełniające kryteria formalne, jeśli wszystkie wymienione poniżej warunki zostaną spełnione:

 • zostały dostarczone w wyznaczonym terminie,
 • zostały złożone przy użyciu odpowiedniego formularza wniosku,
 • zostały podpisane przez osobę uprawnioną,
 • zostały przesłane wraz z obowiązującymi załącznikami.

Pełna lista wymogów formalnych została podana w Karcie Oceny Formalnej.

Rekomendacji projektów do dofinansowania dokonuje Operator Programu. Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania dla projektu podejmuje Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na mocy uchwały.

Odpowiedzialność za nabór uczestników indywidualnych (studentów i pracowników) będzie ponoszona przez ich instytucje macierzyste. W procesie selekcji na uczelniach macierzystych będą przestrzegane procedury Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe.