Fundusz pełen wiedzy (2016)


Raport prezentuje wyniki ewaluacji II edycji Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Głównym celem badania była ocena wsparcia udzielonego polskim instytucjom edukacyjnym w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (projekty realizowane w latach 2012-2016). W szczególności skupiono się w nim na:

  • ocenie wpływu projektów realizowanych w ramach drugiej edycji FSS na beneficjentów indywidualnych i na instytucje realizujące projekty w ramach FSS;
  • ocenie jakości i trwałości rezultatów wytworzonych w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów instytucjonalnych FSS;
  • ocenie tego, jak projekty realizowane w ramach drugiej edycji Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego przyczyniły się do osiągnięcia celów strategicznych i szczegółowych FSS.

Badanie ewaluacyjne przeprowadzono z wykorzystaniem metod ilościowych (ankieta on-line) i jakościowych (wywiady indywidualne i grupowe, studia przypadku). W ewaluacji udział wzięli reprezentanci zespołów projektowych, uczestnicy mobilności edukacyjnych oraz eksperci oceniający wnioski.

A fund full of knowledge (2016)

The report presents the results of the evaluation of the 2nd edition of the Scholarship and Training Fund Programme. The principal aim of the research was to evaluate the support awarded to Polish educational institutions within the Scholarship and Training Fund (projects implemented in the years 2012-2016). In particular, the focus was put on the following:

  • assessing the impact of projects implemented in the 2nd edition of the STF on individual persons and beneficiary institutions
  • assessing the quality and sustainability of results generated within the projects implemented by the institutional beneficiaries of the STF
  • assessing how the projects implemented in the second edition of the STF contributed towards strategic and particular goals of the STF

The evaluation was conducted with the use of quantitative (on-line survey) as well as qualitative methods (individual and group interviews, case studies). It included the participation of the project teams’ representatives, participants of educational mobility and the experts who assess applications in the call.