Gdyby nie Grundtvig… – publikacja na dziesięciolecie programu


Przedstawiamy publikację poświęconą jednemu z mniej znanych programów edukacyjnych Unii Europejskiej, choć to patron właśnie tego programu był twórcą idei uczenia się przez całe życie. To dzięki niemu edukację dorosłego człowieka zaczęto postrzegać jako niezwykle ważny czynnik rozwoju osobistego i społecznego.

Program Grundtvig jest szczególnie ważny w obliczu nieuchronnego procesu starzenia się społeczeństw europejskich. Polska i Europa stoją przed koniecznością odpowiedzi na to wyzwanie. Wszyscy musimy być gotowi do częstych zmian pracy oraz powinniśmy stale rozwijać swoje kompetencje. Jest to warunek konieczny w związku z rozwojem nowych technologii, dynamicznymi zmianami społecznymi i na rynkach pracy oraz z postępującą globalizacją.

Polska jest obecnie krajem relatywnie młodym, ale w przyszłości proces starzenia się populacji będzie zapewne gwałtowny. Musimy dążyć do pełniejszego wykorzystania potencjału wszystkich osób, dla których niewystarczające umiejętności i ograniczone możliwości ich uzupełniania stanowią główne przyczyny braku aktywności zawodowej i społecznej. Dotyczy to zarówno osób relatywnie młodych, z niższymi kwalifikacjami albo z grup wymagających szczególnego wsparcia, jak i osób starszych, które zakończyły już karierę zawodową.

Program Grundtvig ma niezwykłe znaczenie dla wspierania podnoszenia kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie oraz dla walki z wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Środki finansowe programu Grundtvig zapewniają pomoc osobom dorosłym w rozwijaniu własnych kompetencji i promują współpracę w zakresie edukacji. Poprzez wspieranie mobilności i niezawodowej edukacji dorosłych program daje szansę na wykorzystanie potencjału wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Zapraszam serdecznie do lektury, której motywem przewodnim jest pytanie zadane beneficjentom: „Gdyby nie Grundtvig, to…?”.