Jak promować z głową? Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego


O umiędzynarodowieniu szkolnictwa wyższego i rozwoju mobilności studentów i pracowników naukowych rozmawiali w Łodzi szefowie uczelni z całej Polski.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji była partnerem ogólnopolskiej konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2011”, zorganizowanej przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w dniach 23–25 lutego w Łodzi. Spotkanie zgromadziło rektorów, prorektorów, władze dziekańskie oraz pracowników biur promocji i współpracy międzynarodowej polskich uczelni. Uczestnicy dyskutowali na tematy związane z umiędzynarodowieniem polskiego szkolnictwa wyższego. Wymieniali się doświadczeniami, w jaki sposób skutecznie promować polskie uczelnie za granicą, jak nawiązywać współpracę międzynarodową i pozyskiwać studentów z innych państw.

Beata Skibińska, zastępca dyrektora programu „Uczenie się przez całe życie”, prowadziła panel „Jak wykorzystać środki z edukacyjnych programów UE do poprawy umiędzynarodowienia kształcenia w polskich szkołach wyższych?”. Uczestnicy tej sesji poznali przykłady uczelnianych projektów, m.in. wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus „GEMMA – Master’s Degree in Women’s and Gender Studies” realizowanych przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet na UŁ.

Podczas spotkania wręczono także nagrody w konkursie dla najlepszych studentów zagranicznych w Polsce – otrzymali je Anton Komyza z Ukrainy, Anna Sugiyama z Japonii, Gianluca Olcese z Włoch i Paweł Juszkiewicz z Białorusi.