Jeden z postulatów Procesu Bolońskiego był tematem konferencji, która odbyła się w Warszawie


Ramy kwalifikacji stanowią ważny temat w Europie już od wielu lat. W Polsce prace nad nimi rozpoczęły się w roku 2008. W 2011 r. przyjęto akty prawne wprowadzające Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. W celu wymiany doświadczeń z innymi państwami, które opracowują ramy kwalifikacji lub mają to doświadczenie już za sobą, Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowały konferencję pt. Ramy kwalifikacji jako narzędzie polityki publicznej dla uczenia się przez całe życie.

Spotkanie odbyło się w Warszawie w dniach 8-9 listopada 2012 r. Wzięło w nim udział ponad 100 osób z blisko 20 krajów Europy i Azji. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych, takich jak Bank Światowy czy Rada Europy, a także polscy eksperci bolońscy i specjaliści reprezentujący IBE. Swoją obecnością konferencję uświetnili również minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Daria Lipińska-Nałęcz oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacek Męcina.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był ramom kwalifikacji dla uczenia się przez cały życie, drugi – skoncentrowany na ramach dla szkolnictwa wyższego. Przedmiotem prezentacji i dyskusji oraz rozmów kuluarowych było m.in. znaczenie ram kwalifikacji dla rynku pracy oraz dla zmiany systemu edukacji. W czasie sesji posterowej uczestnicy mieli możliwość przyjrzenia się procesowi budowy krajowych ram kwalifikacji w różnych częściach Europy i Azji.

Drugiego dnia zaproszeni goście dyskutowali o tym, w jaki sposób dzięki ramom kwalifikacji uczelnie mogą stanowić miejsce integrowania indywidualnych strategii uczenia się przez całe życie, a także skuteczniej odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy. Część uczestników konferencji podkreślała korzystny wpływ ram na krajowe systemy edukacji i gospodarkę, inni zwracali uwagę na możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, jakie ramy kwalifikacji stwarzają obywatelom.

Konferencja pokazała korzyści wynikające z wprowadzenia ram kwalifikacji zarówno dla państw, jak i ich obywateli. Stanowiła też okazję do podzielenia się dorobkiem Polski w zakresie budowania ram i poznania osiągnięć naszych sąsiadów.