Unia dla edukacji


Komisja Europejska chce zwiększyć wsparcie dla projektów edukacyjnych na obszarach dotkniętych konfliktami i klęskami żywiołowymi.

Komisja Europejska zapowiada dalszy wzrost budżetu dla projektów edukacyjnych na obszarach dotkniętych konfliktami i klęskami żywiołowymi na całym świecie. Udział środków na te cele w ogólnym budżecie UE na cele humanitarne w 2017 r. zwiększy się z 4 do 6 proc. Edukacja na obszarach objętych walkami lub dotkniętych klęskami należy do dziedzin najbardziej niedoinwestowanych – na ten cel trafia zaledwie 2 proc. światowych funduszy humanitarnych. W krajach dotkniętych kryzysem żyje 75 mln dzieci, które nie mają dostępu do wysokiej jakości edukacji.

„Edu­ka­cja nie jest przy­wi­le­jem, edu­ka­cja jest pra­wem. Jest to jeden z naszych naj­waż­niej­szych prio­ry­te­tów w pro­gra­mach huma­ni­tar­nych reali­zo­wa­nych na obsza­rach Bli­skiego Wschodu, Afryki i jesz­cze dalej. Naszym celem jest umoż­li­wie­nie dostępu do wyso­kiej jako­ści edu­ka­cji w bez­piecz­nym śro­do­wi­sku ucze­nia się dla dzieci, które żyją w poczu­ciu zagro­że­nia. Przez finan­so­wa­nie edu­ka­cji możemy mieć realny wpływ na przy­szłość tych dzieci i ich życie. Unia Euro­pej­ska daje przy­kład i wzywa dar­czyń­ców z całego świata, wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do zwró­ce­nia uwagi na tę kwe­stię i wspól­nej pracy.”

Christos Stylianides, Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management
podczas Forum „Education in Emergencies” organizowanym przez Komisję Europejską w Brukseli

Dodatkowe środki z UE mają ułatwić dostęp do edukacji formalnej i nieformalnej, co pozwoli dzieciom z zagrożonych terenów na rozwijanie umiejętności życiowych i zawodowych. Uczniowie będą też mogli częściej korzystać z zajęć sportowych oraz otrzymają nowe pomoce naukowe. Wsparcie ma trafić również do nauczycieli i rodziców.

Pomoc UE będzie udzielana poprzez organizacje pozarządowe, agendy Narodów Zjednoczonych oraz inne organizacje międzynarodowe. Do tej pory w ramach pomocy humanitarnej na projekty edukacyjne przeznaczono ponad 93 mln euro – ze środków tych skorzystało ponad 3,8 mln dzieci.