Kluczowe dane o nauczaniu języków obcych w szkołach w Europie 2012


Uczniowie rozpoczynają naukę języków obcych w coraz młodszym wieku. Coraz więcej dzieci uczy się obowiązkowo dwóch języków obcych. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) staje się coraz bardziej powszechnie używanym narzędziem definiowania osiągnięć ucznia. Te i inne równie ciekawe wnioski znajdziemy w publikacji sieci Eurydice Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012.

Publikacja „Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012” („Kluczowe dane o nauczaniu języków obcych w szkołach w Europie 2012”) prezentuje dane o nauczaniu języków obcych w ramach systemów szkolnictwa w 32 krajach Europy. Jest to wydanie drugie opracowania o takim samym tytule – poprzednie opublikowano w roku 2008. Raport przedstawia zarówno dane statystyczne, jak i jakościowe, w tym informacje dotyczące kontekstu i organizacji nauczania języków obcych, odsetka uczniów objętych nauczaniem języków, jak również kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych. Oprócz aktualnych danych raport prezentuje również dane w układzie dynamicznym, które mają za zadanie pomóc w identyfikowaniu trendów obserwowanych w nauczaniu języków obcych w ostatnich latach, a nawet dekadach.

Opracowanie zawiera 61 wskaźników pochodzących z czterech głównych źródeł: Eurydice, Eurostatu, badania SurveyLang (the European Survey on Language Competences, ESLC) oraz międzynarodowych badań przeprowadzonych przez OECD PISA 2009. Dzięki połączeniu danych z różnych źródeł publikacja „Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012” dostarcza wszechstronnych informacji, które mogą posłużyć do podnoszenia jakości i wydajności nauczania języków obcych w Europie. Podnoszenie jakości nauczania języków obcych stanowi nie tylko jeden z kluczowych celów strategii Edukacja i Szkolenia 2020 (ET 2020), ale ma także sprzyjać mobilności obywateli Unii Europejskiej, jak podkreślono w ogólnej strategii Unii Europejskiej – Europa 2020 (Europe 2020).

„Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012”  to wspólna publikacja Eurydice i Eurostatu, która powstała w ścisłej współpracy z Komisją Europejską. Rok odniesienia oraz zakres geograficzny prezentowanych danych różnią się w zależności od ich źródła. Dane zebrane przez sieć Eurydice dotyczą wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (oprócz Szwajcarii) oraz Chorwacji i Turcji, a rok odniesienia to 2010/11. Wskaźniki opracowane przez Eurydice mają głównie za zadanie przedstawić strategie i zalecenia obowiązujące w poszczególnych krajach europejskich, które odnoszą się do nauczania języków obcych. Z kolei wskaźniki pobrane z badań ESLC 2011 obejmują 15 systemów edukacji. Eurostat prezentuje dane z tych samych krajów co Eurydice, ale rok odniesienia to 2009/10.

Publikacja Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012 proponuje szereg dalszych, ciekawych porównań i wniosków, dotyczących między innymi nauczania języków regionalnych i mniejszości narodowych czy też nauczania dwujęzycznego. Inspirujący materiał czytelnik znajdzie także w aneksach, między innymi krótkie opisy odnoszące się do nauczania języków obcych w szkole w poszczególnych krajach. Zanim opracowanie ukaże się w języku polskim na stronie internetowej Krajowego Biura Eurydice, zapraszamy do lektury raportu w języku angielskim.

Więcej informacji na temat raportu w nowym numerze kwartalnika „Języki Obce w Szkole”.

 

Źródło: Języki Obce w Szkole” 4/2012