Komisja Europejska przyjęła program dotyczący rozwoju kompetencji


Europejczycy od najmłodszych lat powinni rozwijać różnorodne umiejętności, a kapitał ludzki w Europie powinien być jak najlepiej wykorzystywany. Realizować te postulaty pomoże nowy europejski program na rzecz umiejętności (New Skills Agenda for Europe).

Komisja Europejska 10 czerwca przyjęła nowy kompleksowy europejski program na rzecz umiejętności. W dokumencie państwa członkowskie i zainteresowane podmioty zostały wezwane do tego, aby zadbać o rozwój umiejętności obywateli, a także przydatności tych kompetencji rynku pracy. Z badań wynika, że 70 mln Europejczyków nie posiada wystarczających umiejętności czytania i pisania, a jeszcze większa ich liczba ma bardzo słabe umiejętności rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowe. Naraża ich to na ryzyko bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego. Z drugiej strony wielu Europejczyków, zwłaszcza wysoko wykwalifikowanych młodych ludzi, wykonuje pracę, która jest poniżej ich umiejętności i aspiracji. Jednocześnie 40 proc. europejskich pracodawców twierdzi, że nie może znaleźć pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, aby rozwijać działalność i wprowadzać innowacje.

Mając to na uwadze, Komisja Europejska – zgodnie z nowym programem – zainicjuje dziesięć działań. Będą one dotyczyć wskazanych wyżej kwestii i uwidocznią problem, który stanowi brak odpowiednich umiejętności oraz uznawania ich na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym.
Obecnie, gdy miliony ludzi w UE nie mają pracy, musimy zrobić co w naszej mocy, aby pomóc im w zdobyciu umiejętności przydatnych na zmieniającym się rynku pracy. Prezentowany dziesięciopunktowy plan działania określa dziedziny, w których UE może pomóc osiągnąć konkretne rezultaty, od zapewnienia lepszego uznawania kwalifikacji ponad granicami UE po gwarancję umiejętności, która pomaga nisko wykwalifikowanym osobom dorosłym w zdobyciu niezbędnych umiejętności czytania i pisania, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych – wyjaśnia wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego Valdis Dombrovskis.

Komisja proponuje podjąć w najbliższym czasie działania opisane poniżej.

  • Gwarancja umiejętności, czyli pomoc nisko wykwalifikowanym osobom dorosłym w zdobyciu: podstawowych umiejętności czytania i pisania, kompetencji matematycznych i cyfrowych, a także zachęcenie tych osób do kontynuowania nauki.
  • Dokonanie przeglądu europejskich ram kwalifikacji w celu lepszego zrozumienia kwalifikacji i wykorzystania istniejących umiejętności na europejskim rynku pracy.
  • Powołanie koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia, która połączy państwa członkowskie oraz podmioty działające w sektorach edukacji oraz zatrudnienia i przemysłu. Koalicja będzie wspomagać rozwijanie kompetencji cyfrowych
  • Stworzenie planu działania na rzecz współpracy sektorowej w zakresie umiejętności. Celem tego działania będzie rozwój umiejętności Europejczyków i rozwiązanie problemu niedoboru wykwalifikowanych pracowników w niektórych sektorach gospodarki.

Realizacja pozostałych działań rozpocznie się w kolejnym kwartale bieżącego roku lub w roku 2017.