Kompetencje językowe podstawą sukcesu w Europie


Choć kształcenie językowe zajmuje istotne miejsce w polityce unijnej, poziom kompetencji językowych Europejczyków wciąż jest daleki od oczekiwań polityków czy też potrzeb rynku pracy. Ponadto rosnąca mobilność zawodowa wymaga ciągłego dostosowywania systemów edukacji, tak by jak najlepiej przygotowywały Europejczyków do życia na wielojęzycznym i wielokulturowym kontynencie. Dlatego właśnie polska prezydencja w Radzie UE nadała kwestii języków i wielojęzyczności rangę jednego ze swoich priorytetów.

W dniach 28–29 września 2011 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Przedstawicielstwo KE (DG ds. Tłumaczeń Pisemnych i DG ds. Edukacji i Kultury) zorganizowały na Uniwersytecie Warszawskim międzynarodową konferencję: „Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie”. Wzięło w niej udział 400 uczestników z Polski i 28 krajów Europy.

Najliczniej reprezentowani byli nauczyciele i wykładowcy akademiccy, przedstawiciele ośrodków badawczych, stowarzyszeń tłumaczy oraz reprezentanci instytucji unijnych i Rady Europy. Najważniejszym celem konferencji było pokazanie roli języków jako dodatkowej szansy na rozwój kariery i postęp społeczny. Konferencja wpisywała się również w obchody 10. rocznicy ustanowienia Europejskiego Dnia Języków oraz 10-lecia funkcjonowania programu European Language Label w Polsce.

Spotkanie otworzyła ówczesna minister edukacji Katarzyna Hall słowami: „Dobra znajomość języków obcych to kluczowa kompetencja funkcjonowania we współczesnym świecie”. O potrzebie rozwijania kompetencji językowych mówiła także komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży UE Androulla Vassiliou w specjalnym przesłaniu wideo do uczestników konferencji: „Jednym z najważniejszych elementów społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy jest nauka języków obcych. (…) Moją osobistą ambicją jest ustanowienie nauki języków obcych jednym z najważniejszych priorytetów przyszłej generacji programów edukacyjnych UE” – stwierdziła Vassiliou.

W pierwszym dniu konferencji głos zabrali m.in.: przewodniczący European Language Council prof. Wofgang Mackiewicz, który mówił o kompetencjach językowych w kontekście rozwoju współczesnego społeczeństwa europejskiego; dyrektor generalny DGT KE Rytis Martikonis, który przedstawił wielojęzyczność jako niezwykłą codzienność UE; były minister edukacji Czech prof. Jan Sokol, który mówił o politycznych konsekwenjach wielojęzyczności, oraz prof. Regis Ritz – przedstawiciel Stowarzyszenia Europejskich Uniwersytetów, który wzbudził ogromne zainteresowanie uczestników, pytając o nowoczesny profil nauczycieli języków obcych na uczelniach wyższych.

Popołudniowa sesja plenarna poświęcona była kształceniu językowemu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy oraz polityce językowej wspierającej aktywność społeczną obywateli. W tych dwóch panelach udział wzięli zarówno przedstawiciele KE, biznesu i instytutów kultury, jak i świata akademickiego.

Belen Bernaldo de Quiros – szefowa Departamentu ds. Wielojęzyczności KE przedstawiła działalność platformy UE na rzecz biznesu i języków, której głównym celem jest promowanie znajomości języków obcych jako czynnika umożliwiającego lepszy start na rynku pracy. Z ogromną uwagą uczestnicy wysłuchali wystąpienia prof. Katarzyny Karpińskiej-Szaj z UAM, która zwróciła uwagę na problem kształcenia językowego dzieci niepełnosprawnych. Zaś Anna Atłas – dyrektor programu LLP – przedstawiła możliwości nauki języków obcych, oferowane przez program „Uczenie się przez całe życie”.

Zaplanowane na drugi dzień konferencji dyskusje panelowe i warsztaty tematyczne dotyczyły takich obszarów, jak: edukacja językowa na etapie wczesnoszkolnym, kształcenie językowe na rzecz mobilności i przygotowania do edukacji i pracy poza granicami własnego kraju, nabywanie kompetencji językowych i międzykulturowych w ramach edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej, internacjonalizacji kształcenia na poziomie wyższym oraz edukacji tłumaczy i kształcenia zawodowego pracowników.

Asumptem do bardzo żywych i interesujących debat w grupach dyskusyjnych były wypowiedzi prawie 40 międzynarodowych panelistów, którzy prezentowali wyniki swoich badań, prac naukowych oraz doświadczenie instytucji zajmujących się tematyką ww. aspektów nauki języków.

Dwudniowe obrady podsumowano w deklaracji końcowej, odczytanej przez dyrektora generalnego FRSE Mirosława Marczewskiego. W dokumencie wezwano Komisję Europejską do utworzenia stałej grupy ekspertów ds. edukacji językowej, której praca przyczyniłaby się do wzmocnienia współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze wielojęzyczności oraz lepszego przygotowania obywateli do mobilności edukacyjnej i zawodowej. Bo przecież, niezależnie od celu – edukacja, praca czy podróże – warunkiem udanej przeprowadzki do innego kraju zawsze jest znajomość języka!

► Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na naszym serwisie konferencyjnym.

 
Konferencja "Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie."