Konferencja “Dialog dla kompetencji jutra”


Wczoraj (30.08.2016 r.) w Gdańsku odbyła się konferencja PARP „Dialog dla kompetencji jutra”. FRSE była partnerem tego spotkania. Reprezentanci sektorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych programu Erasmus+, EPALE i Europass przeprowadzili warsztaty dla zainteresowanych uczestników konferencji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Głównym celem spotkania było tworzenie partnerstw opartych na dialogu, a także promowanie otwartości w komunikacji wewnątrz firm. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z działaniami PARP adresowanymi do przedsiębiorców w ramach PO WER. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni praktycy – prezesi i wiceprezesi firm, specjaliści z dziedziny rynku pracy, zarządzania, eksperci w zakresie współpracy biznesu z edukacją oraz mentorzy, którzy odnosząc się do swoich praktycznych doświadczeń, zachęcali uczestników do inwestowania w rozwój własnych firm.

Program Erasmus+ a rozwój kompetencji zawodowych

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, którzy zaprezentowali ofertę programu Erasmus+ oraz wyjaśniali, jak ta unijna inicjatywa wspiera współpracę między szkołami a przedsiębiorcami oraz rozwój kompetencji pożądanych na rynkach pracy. Ponadto osoby, które wzięły udział w konferencji, dowiedziąły się, czym jest Europass, ECVET oraz platforma EPALE. FRSE prezentowała swoje działania podczas czterech sesji:

Wspieranie rozwoju kompetencji odrosłych – oferta sektora Edukacji dorosłych programu Erasmus+ oraz EPALE (Elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie) Alina Respondek – koordynator, Zespół Edukacja Dorosłych, program Erasmus+
Anna Pokrzywnicka – starszy specjalista, Zespół Upowszechniania Rezultatów i Narzędzi Wspierających, Krajowe Biuro EPALE

Pozaformalne uczenie się dorosłych zajmuje ważne miejsce w europejskiej polityce współpracy na polu edukacji i szkoleń. Jak zachęcić do poszerzania swojej wiedzy i wzbogacania kompetencji swoich pracowników? Co zrobić, by po zakończeniu edukacji formalnej osoby dorosłe nadal chciały i miały możliwość by się uczyć? W jaki sposób realizowane projekty finansowane z programu Erasmus+ wspierają edukację dorosłych? Na te pytania odpowiemy w pierwszej części prezentacji przedstawiającej ofertę programu Erasmus+ dla sektora Edukacji dorosłych.

W drugiej części naszego wystąpienia skupimy się na prezentacji Elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE). Dzięki temu narzędziu osoby zaangażowane w edukację i szkolenia osób dorosłych mają szansę nawiązać kontakty branżowe w całej Europie, znaleźć partnerów do realizacji projektów, skorzystać z bazy wiedzy oraz wymienić się doświadczeniami. Z pewnością każda osoba zainteresowana edukacją pozaformalną i uczeniem się w miejscu pracy znajdzie na EPALE dużo inspirujących informacji.

EUROPASS jako narzędzie do prezentacji profilu pracownika lub kandydata na rynku pracy i edukacji

Konrad Romaniuk – główny specjalista, Zespół Upowszechniania Rezultatów i Narzędzi Wspierających, Krajowe Centrum EUROPASS

Jacques Turgot, jeden z twórców oświeceniowej teorii postępu, twierdził, że każdy kolejny zatrudniony pracownik zwiększa efektywność przedsiębiorstwa w stopniu mniejszym od poprzedniego. To stwierdzenie znane z ekonomii pod hasłem prawa malejących przychodów skłania do refleksji jak na olbrzymim rynku pracy znaleźć najlepszych pracowników? W jaki sposób można sprawdzić czy kandydat na dane stanowisko jest osobą, której szukamy? Czy konkretny profil osobowościowy lub kompetencyjny odpowiada na bieżące potrzeby organizacji? Jak zaprezentować swoje kompetencje i siebie podczas rozmowy z pracodawcą?

Portfolio EUROPASS prezentowane podczas tej części sesji jest narzędziem zarządzania kapitałem ludzkim m.in. w małych i średnich przedsiębiorstwach. EUROPASS służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie. Z drugiej strony jest doskonałym narzędziem oceny potencjału osobowościowego w prowadzonych procesach rekrutacji.

Partnerstwa strategiczne a rozwój kompetencji jutra – korzyści z budowania partnerstw strategicznych

Izabela Laskowska – koordynator, Zespół Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, program Erasmus+
Agnieszka Włodarczyk – główny specjalista, Zespół Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, program Erasmus+

Dobry pracownik – to słowo klucz dla rozwoju firmy. Inwestycja w pracowników przynosi obopólne korzyści: indywidualnie dla jednostki i zbiorowo dla firmy. Ten dualizm jest nierozerwalny i działa jak naczynia połączone. Ten sam mechanizm pokazują pary firma – firma, firma – system. Takich wielobiegunowych połączeń jest wiele, ale cechą charakterystyczną dla nich wszystkich jest element współpracy i właściwego doboru partnerów. Jak budować partnerstwa, które będą strategiczne dla firmy w rozwijaniu kompetencji pracowników? Jak włączać siępartnerów strategicznych w rozwój produktów pozwalających na osiągnięcie wysokiego zysku, utrzymania się na rynku i przyciągania klientów? W końcu, jak przygotować pracowników, którzy będą wspierali rozwój firmy?

Jedną z odpowiedzi jest współpraca różnych podmiotów działających na rzecz wdrażania innowacji i wykorzystywania wyników badań naukowych. To jakie efekty współpracy świata nauki, edukacji, szkoleń i pracy są praktykowane i możliwe do finansowania w unijnym programie Erasmus+ będzie przedmiotem tej sesji. Zostaną także zaprezentowane przykłady skutecznych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie budowania partnerstw strategicznych.

Jakość i elastyczność kwalifikacji zawodowych niezbędnym elementem odpowiedzi na potrzeby rynku pracy

Krzysztof Świerk – dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, ekspert ECVET

Rozwarstwienie w obszarze kwalifikacji wymaganych przez pracodawców oraz tych dostępnych na rynku pracowników stanowi istotną barierę dla rozwoju gospodarczego. Dynamiczne zmiany na rynku pracy wymagają uelastycznienia oferty edukacyjnej i dostosowania jej do lokalnych potrzeb. Kluczową kwestią jest zapewnienie odpowiedniej jakości w procesie nabywania kwalifikacji zawodowych.

Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną dobre praktyki w zakresie tworzenia oferty edukacyjnej dla potrzeb lokalnego rynku pracy. Wskazane zostaną rozwiązania umożliwiające szybkie reagowanie na zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, w tym także możliwości tworzenia i nabywania kwalifikacji poza systemem oświaty.

Tematem wystąpienia będą również narzędzia podnoszące jakość szkolnictwa zawodowego i wspierające edukację na rzecz przemysłu. Jak znaleźć wspólny język porozumienia na płaszczyźnie szkoła – pracodawca? Prezentacja wskaże możliwe ścieżki rozwoju współpracy pomiędzy szkołami kształcący