Konferencja “Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”


27 i 28 listopada w Hotelu Novotel Warszawa Centrum, odbędzie się konferencja pod hasłem “Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, w trakcie której swoimi doświadczeniami podzielą się wybitni uczeni i praktycy kierujący procesami wdrażania zmian ukierunkowanych na wzmocnienie roli badawczej uczelni w innych krajach, a także międzynarodowi eksperci w dziedzinie rankingów uniwersyteckich.

Trwająca w Polsce debata nad kierunkami rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki posiada silny kontekst międzynarodowy. Zaprezentowany przez wicepremiera Jarosława Gowina projekt Ustawy 2.0 przewiduje wyłonienie nowego w Polsce typu szkół wyższych: uniwersytetów badawczych. Doprowadzić ma to do podniesienia poziomu badań naukowych i ich większego umiędzynarodowienia, a tym samym przyczynić się też do poprawy pozycji polskich uczelni w rankingach.

Dlatego jest niezbędnym i pilnym, aby szczegółowo, a zarazem krytycznie, przyjrzeć się jak problem akceleracji rozwoju grupy najlepszych uczelni rozwiązywany jest w systemach szkolnictwa wyższego innych krajów, jakie zasady i instrumenty zarządzania się tam sprawdzają oraz jakie są możliwości przeniesienia tych rozwiązań na grunt polski. W szczególności warte upowszechniania w Polsce są europejskie doświadczenia w zakresie budowy kultury jakości badań naukowych oraz współpracy w ramach sieci uczelni.

Jednym z pilnych tematów do dyskusji jest też miejsce polskich uczelni w międzynarodowych rankingach akademickich, które – przy wszystkich swoich uproszczeniach – uznawane są za sprawdzone narzędzie pozwalające na porównywanie uczelni i na bieżący monitoring podejmowanych przez nie działań modernizacyjnych.

Konferencja adresowana jest do najwyższego i średniego szczebla zarządzania w  uczelniach: rektorów, prorektorów i dziekanów, a także do dyrektorów biur rozwoju oraz pełnomocników ds. rankingów.

W sesji “Polska nauka i innowacyjność w międzynarodowym otoczeniu gospodarczym” jednym z prelegentów będzie dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dr Paweł Poszytek.

Więcej informacji oraz program dostępny na stronie: http://perspektywy.org/warsaw2017/.