Konferencja projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych


Serdecznie zapraszamy na konferencję projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych organizowaną w ramach Dni Uczenia się Dorosłych 2019. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem konferencji jest przybliżenie potencjalnym grantobiorcom oraz interesariuszom informacji na temat projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych. Wydarzenie będzie skupiać się na przedstawieniu doświadczeń krajowych i międzynarodowych w zakresie podnoszenia umiejętności podstawowych przez osoby dorosłe oraz konsultacji merytorycznej nt. warunków naboru grantobiorców .

Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli ministerstw, administracji lokalnej i regionalnej, przedstawicieli instytucji edukacyjnych, szkoleniowych, ośrodków LOWE, rynku pracy, przedsiębiorstw upowszechniających uczenie się w pracy, instytucji czynnych w zakresie doradztwa o charakterze całożyciowym, a także innych organizacji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji oraz rejestracji formularz rejestracyjny

Data rozpoczęcia: 9 października 2019 r.
Godzina rozpoczęcia: 10:30
Miejsce: Pl. Zawiszy 1 (Hotel Radisson Blu Sobieski), Warszawa

Więcej  informacji na stronie Programu Szansa.