Konferencja pt. „Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej” zorganizowana w ramach Europejskiego Dnia Języków


Trzystu sześćdziesięciu naukowców, nauczycieli, studentów i ekspertów językowych wzięło udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej 23 września 2014 r. przez FRSE, MEN, UW, Przedstawicielstwo KE, EUNIC, ORE oraz Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy (ECML).

W czasie sesji plenarnych i grup dyskusyjnych uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów i prezentacji dotyczących takich zagadnień, jak: kultura i sztuka w nauczaniu języków obcych oraz rola polskiego i łaciny jako języków pełniących funkcję pośredników interkulturowych. Dyskutowano również o roli kształcenia językowego w rozwijaniu kompetencji interkulturowych w celu przygotowania uczniów, studentów i kadry akademickiej do mobilności i funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy.

Uczestnicy konferencji mieli również okazję zapoznać się z programami Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy, a w szczególności z projektem FREPA – europejskim narzędziem wspierającym innowacyjną edukację wielojęzyczną i wielokulturową. Bardzo ciekawe dyskusje miały też miejsce w czasie sesji panelowych poświęconych kształtowaniu kompetencji interkulturowych w coraz bardziej wielojęzycznym i wielokulturowym środowisku szkolnym oraz w ramach edukacji pozaformalnej. Duże zainteresowanie uczestników wzbudził także panel na temat kształtowania postawy otwartości interkulturowej poprzez udział w europejskich programach edukacyjnych. Po raz pierwszy FRSE zaprezentowała też możliwości kształcenia językowego i kształtowania kompetencji interkulturowych w ramach edukacji pozaformalnej, m.in. Wolontariatu Europejskiego i programu MŁODZIEŻ.

 

Konferencja EDJ