Konkurs EDUinspiracje 2012


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”, ogłasza konkurs EDUinspiracje 2012 pod hasłem: „Rozwijanie kompetencji umiejętność uczenia się”.

EDUinspiracje to inicjatywa podejmowana przez FRSE, która ma służyć upowszechnianiu i szerszemu wykorzystaniu efektów programu „Uczenie się przez całe życie”. Organizowany już po raz drugi konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych projektów realizowanych przez wszystkie programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig oraz program międzysektorowy Wizyty Studyjne.

Projekty indywidualne i instytucjonalne będą ocenianie pod względem trwałości osiągniętych rezultatów. Zadaniem jest wyłonienie najlepszych przykładów dobrej praktyki służących wprowadzaniu zmian na rzecz podnoszenia jakości edukacji.

Laureaci konkursu będą wybierani w dwóch kategoriach konkursowych, odpowiadających dwóm typom działań projektowych:

  • Projekty indywidualne – realizowane przez indywidualnych beneficjentów korzystających z dofinansowania w programie „Uczenie się przez całe życie”. Pod uwagę będą brane działania uczniów, studentów, nauczycieli i kadry zarządzającej w systemie edukacji, a także projekty wykładowców, pracowników szkół wyższych, instytucji publicznych oraz niepublicznych, czy też firm realizujących działania w programie. Szczególnie takie, jak: kursy, szkolenia, wizyty studyjne, wymiany oraz badania, wyjazdy na studia, staże, praktyki, warsztaty, wykłady oraz zajęcia dydaktyczne. Innymi słowy wszystkie działania i projekty umożliwiające rozwijanie kluczowej kompetencji zdefiniowanej jako umiejętność uczenia się nabywanej dzięki uczeniu się od siebie nawzajem czy wymianie doświadczeń.
  • Projekty instytucjonalne – realizowane przez polskie instytucje. W tej kategorii swój udział mogą zgłosić zarówno instytucje koordynujące i partnerujące we wszystkich akcjach (zdecentralizowanych i scentralizowanych) programu „Uczenie się przez całe życie”. Pod uwagę będą brane działania beneficjentów instytucjonalnych (szkoły, organy prowadzące i nadzorujące szkoły, instytucje kształcenia i doskonalenia nauczycieli, uczelnie wyższe, instytucje publiczne i niepubliczne oraz firmy biorące udział w projektach współpracy bilateralnej i wielostronnej) umożliwiające rozwijanie kompetencji umiejętność uczenia się, nabytej dzięki innowacyjnej organizacji procesu uczenia się, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.

Na zgłoszenia czekamy do 27 kwietnia 2012 r.