Konkurs na Ambasadora Roku 2012/2013 rozstrzygnięty!


27 czerwca 2012 roku grupa dwu­dzie­stu kilku amba­sa­do­rów roz­po­częła dzia­ła­nia mające na celu pro­mo­cję pro­gramu oraz edu­ka­cji poza­for­mal­nej w swo­ich regio­nach. Pro­jekt amba­sa­dor­ski oka­zał się wiel­kim suk­ce­sem i stał się znany nie tylko wśród innych Naro­do­wych Agen­cji w Euro­pie, ale przede wszyst­kim wśród mło­dych ludzi.

Przez rok swo­jej dzia­łal­no­ści Amba­sa­do­rzy zor­ga­ni­zo­wali 80 spo­tkań infor­ma­cyj­nych, w któ­rych wzięło udział ponad 1600 osób. Dzięki Amba­sa­do­rom o pro­gra­mie zro­biło się gło­śno w pra­sie, radio, tele­wi­zji i Inter­ne­cie.

Przez cały ten okres Amba­sa­do­rzy brali udział w kon­kur­sie stwo­rzo­nym spe­cjal­nie dla nich. Ich dzia­ła­nia były oce­niane i punk­to­wane, a zwy­cięzcę pozna­li­śmy 27 sierp­nia 2013 r. pod­czas uro­czy­stej kola­cji. Wyniki były bar­dzo wyrów­nane, bo wszy­scy Amba­sa­do­rzy w swo­ich dzia­ła­niach wyka­zali się nie­zwy­kłą ener­gią i zaan­ga­żo­wa­nie.

Główne miej­sca w kon­kur­sie zajęli:

I miej­sce – Damian Pie­kut

II miej­sce – Mag­da­lena Wali­góra

III miej­sce – Ewe­lina Jurasz

IV miej­sce – Agata Boiwko

Ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy i dzię­ku­jemy wszyst­kim Amba­sa­do­rom, któ­rzy przez ten rok pra­co­wali na suk­cesy swoje, edu­ka­cji poza­for­mal­nej, a przede wszyst­kim pro­gramu „Mło­dzież w dzia­ła­niu”.