Konsultacje społeczne Eures


Komi­sja Euro­pej­ska pro­wa­dzi kon­sul­ta­cje spo­łeczne w spra­wie pro­gramu Twoja praca z EURES, który wspiera mobil­ność zawo­dową ludzi mło­dych. Kon­sul­ta­cje doty­czą kształtu przy­szłych dzia­łań Komi­sji Euro­pej­skiej w zakre­sie wspie­ra­nia mobil­no­ści mło­dych pra­cow­ni­ków na tere­nie Euro­pej­skiego Obszaru Gospo­dar­czego (EOG) czyli 28 kra­jów człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej oraz Nor­we­gii, Islan­dii Liech­ten­ste­inu.

Kon­sul­ta­cje odby­wają się w ter­mi­nie 22 stycz­nia – 22 kwiet­nia 2016 r. Do udziału w kon­sul­ta­cjach zapra­szamy oby­wa­teli EOG zwłasz­cza osoby młode, orga­ni­za­cje pra­co­daw­ców i orga­ni­za­cje wspie­ra­jące mło­dzież na rynku pracy.

Celem kon­sul­ta­cji jest pozna­nie opi­nii oby­wa­teli kra­jów EOG, zain­te­re­so­wa­nych podmio­tó­w/or­ga­ni­za­cji eks­per­tów na temat mobil­no­ści zawo­do­wej w ramach Unii Europejskiej.

Kon­sul­ta­cje umoż­li­wią zgro­ma­dze­nie informacji, doty­czą­cych oceny pro­gramu Twoja pierw­sza praca z EURES po zakoń­cze­niu jego edy­cji pod kątem jego przy­dat­no­ści, sku­tecz­no­ści, wydaj­no­ści, spój­no­ści, kom­ple­men­tar­no­ści oraz oceny jego war­to­ści doda­nej w Unii Euro­pej­skiej. Będą one rów­nież sta­no­wić bazę do przy­go­to­wa­nia zmian w przy­szłych edy­cjach pro­gramu Twoja pierw­sza praca z EURES.

Opi­nie powinny być skła­dane z wyko­rzy­sta­niem elek­tro­nicz­nego for­mu­larza, dostęp­nego na stro­nie inter­ne­to­wej w języ­kach urzę­do­wych kra­jów EOG.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje na temat kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych oraz for­mu­larz online dostępne są TUTAJ.

Infor­ma­cje na temat pro­gramu Twoja pierw­sza praca z EURES znaj­dziesz TUTAJ.