Międzynarodowe seminarium badawcze – po raz pierwszy w Europie!


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała w dniach 25-27 października 2017 r. pierwsze w Europie seminarium badawcze dotyczące badania efektów projektów realizowanych w ramach wszystkich pięciu sektorów programu Erasmus+. Seminarium pod nazwą “Evidence-based Policy in Erasmus+. Seminar on research and methodology” zgromadziło osoby zaangażowane w prowadzenie badań i analiz dotyczących europejskich programów edukacyjnych.

W spotkaniu udział wzięło blisko 100 uczestników: przedstawicieli 16 Narodowych Agencji Erasmus+ oraz kilkudziesięciu badaczy zajmujących się ewaluacją efektów programu w 19 krajach europejskich.

Spotkanie otworzył dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek. Gościem specjalnym był Sebastien Combeaud z Komisji Europejskiej, który wygłosił przemówienie dotyczące ewaluacji śródokresowej programu Erasmus+.

W trakcie dwudniowego spotkania zorganizowano 4 sesje tematyczne poświęcone tematom: zatrudnialności i ścieżek kariery; rozwoju instytucjonalnego; współpracy międzynarodowej; wpływu programu na uczenie się umiejętności społecznych i międzykulturowych. W trakcie sesji zaprezentowano wyniki najnowszych badań oraz zaprezentowano metody prowadzenia badań w dziedzinie edukacji (zarówno ilościowe, jak i jakościowe). Przedstawiciele FRSE zaprezentowali informacje dotyczące czterech projektów badawczych prowadzonych przez FRSE, samodzielnie i wraz z zagranicznymi partnerami.

Seminarium towarzyszyła sesja posterowa, podczas której można było porozmawiać z autorami poszczególnych badań. Obecnie powstaje publikacja podsumowująca wyniki konferencji. Prezentacje z poszczególnych sesji seminarium można pobrać poniżej:

  1. Key note speech [pobierz prezentację]
  2. Employability, entrepreneurship and career paths [pobierz pakiet prezentacji]
  3. Institutional development [pobierz pakiet prezentacji]
  4. Transnational cooperation [pobierz pakiet prezentacji]
  5. Social and cultural dimensions of learning outcomes [pobierz pakiet prezentacji]

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.

ENGLISH VERSION:

On 25-27 October 2017 Foundation for the Development of the Education System organized the first European research seminar on the study of the effects of projects implemented in all five Erasmus + sectors. The seminar entitled “Evidence-based Policy in Erasmus +. Seminar on research and methodology” brought together individuals involved in research and analysis of European educational programs.

Nearly 100 participants took part in the meeting: representatives of 16 National Erasmus + Agencies and dozens of researchers involved in evaluating the effects of the program in 19 European countries.

The meeting was opened by Dr. Paweł Poszytek, Director General of FRSE. The special guest was Sebastien Combeaud from the European Commission, who delivered a key note speech on the Erasmus + mid-term evaluation methodology.

During the two-day meeting, four thematic sessions were organized on such topics as: employment and career paths, institutional development, international cooperation, impact of the program on social and intercultural skills. During sessions the results of the latest studies as well as tools and methodology applied in educational research (both quantitative and qualitative) were presented. Representatives of the FRSE presented information on four research projects conducted by the Foundation, either independently or together with foreign partners.

The seminar was accompanied by a poster session. A publication summarizing the results of the seminar is now under development.

Presentations from individual seminar sessions can be downloaded below:

 

As a result of the seminar a publication on evidence-based policy in Erasmus+ was issued.
The publication is a set of seminar proceedings of authors (seminar participants) who agreed to contribute this way in addition to the presentations.
To read the publication click here

 

 

 

We also invite you to view the photos from our event.