Młodzież pod lupą Komisji Europejskiej


Bezrobocie pozostaje największym problemem młodzieży w Unii Europejskiej. W ostatnich czterech latach zwiększyło się o połowę i wynosi już ponad 22 proc. Takie dane przynosi najnowszy Raport Młodzieżowy Komisji Europejskiej. Dokument prezentuje wyniki badań i dane statystyczne w najważniejszych dziedzinach z zakresu polityki młodzieżowej UE.

Wskaźniki dotycząca bezrobocia młodzieży są z roku na rok coraz bardziej alarmujące. Pracy nie ma nie już niemal co czwarty młody Europejczyk. Ponad 30 proc. młodych bezrobotnych w Unii szuka pracy od ponad roku. Najgorzej jest w Grecji i Hiszpanii – w tych krajach bez pracy pozostaje ponad połowa młodych ludzi. Wzrasta też liczba młodych pracujących na tzw umowy śmieciowe. Na umowach czasowych, zlecenie lub o dzieło pracuje ponad 40 proc młodych Europejczyków. To prawie cztery razy więcej niż wśród pracowników w wieku 25-59 lat. W efekcie europejska młodzież jest w większym stopniu, niż pozostałe grupy wiekowe, zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Odsetek młodych, którzy się nie uczą, nie pracują i nie dokształcają (tzw NEETS) zbliża się do 13 proc. Nic dziwnego, że autorzy raportu podkreślają, że tworzenie nowych miejsc pracy oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu powinny mieć priorytetowe znaczenie w polityce młodzieżowej UE.

Kłopoty młodzieży na rynku pracy nie wpływają negatywnie na zainteresowanie młodzieży polityką aktywność obywatelską młodzieży. Blisko 80 proc. młodych Europejczyków głosuje w wyborach lokalnych, regionalnych lub krajowych. Szwankuje za to frekwencja w wyborach europejskich. W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego głosowało mniej niż 30 proc. Młodzi Europejczycy są też dosyć aktywni – ponad połowa działa w organizacjach lub klubach młodzieżowych, ponad jedna czwarta angażuje się w wolontariat. Nie zbyt jednak interesują się kwestiami globalnymi, takimi jak zmiany klimatu, prawa człowieka czy zrównoważony rozwój – w organizacjach zajmującymi się tymi kwestiami lub współpracującymi z organizacjami z innych kontynentów działa zaledwie kilka procent młodych Europejczyków.

Czego jeszcze dowiadujemy się z raportu? Wzrasta mobilność młodych Europejczyków – coraz więcej z nich studiuje lub pracuje w innym kraju UE. Do obywateli wschodnich krajów UE coraz częściej dołączają uciekający od kryzysu Hiszpanie i Grecy. Pozytywny trend zaobserwowano też w liczbie młodych przedwcześnie kończących naukę. Jest ich o ponad 3 proc mniej niż w roku 2000. W tej niezbyt chlubnej statystyce mężczyźni wyraźnie dominują nad kobietami, a jeszcze wyraźniej emigranci nad nie-emigrantami. Na stałym poziomie pozostaje liczba młodzieży dokształcających się poza szkołą lub uczelnią. Na kursy, szkolenia i inne zajęcia uczęszcza jeden na 10 młodych Europejczyków. Niewiele więcej, bo tylko 15 proc. decyduje się na jakąkolwiek formę dokształcenia za granicą.

Na koniec zła i dobra wiadomość. Zła: młodzi Europejczycy mają coraz większe problemy z otyłością i używają, zwłaszcza chłopcy, więcej lekkich narkotyków. Ale swoje zdrowie oceniają dobrze – narzeka na nie niecałe trzy procent. Pozytywnie oceniają też dostęp do opieki zdrowotnej. Ponad 98 proc. deklaruje, że ich potrzeby są w tym zakresie zaspakajane.

To już drugi Raport Młodzieżowy. Poprzedni wydany został trzy lata temu. Opracowywanie cyklicznych kompleksowych raportów na temat sytuacji młodych ludzi w Europie jest elementem przyjętej przez UE w 2009 r. strategii polityki młodzieżowej.

Wawrzyniec Pater

Eurodesk

MŁODZIEŻ W LICZBACH

 • 95.2 mln – tylu mieszkańców Unii Europejskiej ma 15-29 lat
 • 1.6 – tyle wynosi współczynnik dzietności w UE; jeśli się utrzyma, w ciągu najbliższych 50 lat o liczba młodych ludzi w UE skurczy się o 14 milionów
 • 22.6% wynosiło bezrobocie wśród Europejczyków w wieku 15-24 lata w czerwcu 2012 r.
 • 14% młodych Europejczyków przedwcześnie kończy szkołę, w środowiskach emigranckich problem ten występuje dwa razy częściej niż wśród rdzennych mieszkańców unijnych krajów
 • 9% młodych Europejczyków korzysta z zajęć prowadzonych w ramach edukacji pozaformalnej
 • 85% Europejczyków w wieku 15-24 lata nie korzysta z możliwości dokształcenia się w innym kraju
 • Blisko jedna czwarta młodych Europejczyków deklaruje, że interesuje się polityką
 • 80% młodych Europejczyków brało udział w jakichkolwiek wyborach w ciągu minionych trzech lat.
 • 3% członków parlamentów krajowych w krajach UE ma poniżej 30 lat
 • 2% młodzieży w Europie należy do partii politycznych
 • 25% młodych Europejczyków pracuje jako wolontariusze, ale tylko 2 proc. czyni to w innym europejskim kraju
 • 4% młodych Europejczyków angażuje się w przedsięwzięcia z udziałem rówieśników spoza Europy
 • 5% działa w organizacjach pozarządowych zajmujących się prawami człowieka lub globalnym rozwojem
 • Ponad 80% młodzieży w Europie codziennie korzysta z internetu
 • Ponad 80% europejskiej młodzieży przynajmniej raz na rok chodzi na koncerty lub do kina, ponad 60% odwiedza muzea lub galerie, ponad 40% bywa w teatrze lub operze
 • Prawie jeden na trzech młodych Europejczyków bywa artystą amatorem – pisze wiersze, gra na instrumencie, śpiewa, tańczy kręci filmy lub fotografuje
 • Kobiety opuszczają rodzinny dom ponad 2 lata wcześniej od mężczyzn. Przeciętna Europejka czyni to w wieku 25 lat, Europejczyk – gdy ma 27.5 lat • 29.1% młodych Europejczyków jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • 1.5% młodych Europejczyków ma problem z dostępem do podstawowych usług medycznych
 • 12.9% – to odsetek młodzieży definiowanych jako NEETs (not in employment, education or training), czyli młodych, którzy sie nie uczą, nie pracują i nie dokształcają
 • 6% 15-16-latków w Europie miało kontakt z mocnymi narkotykami