Mobilność polskich studentów w programie Erasmus + w latach 2014-2016


Celem przeprowadzonej analizy typu desk research było uzyskanie informacji o tym, co kieruje studentami w ich decyzji odnośnie wyjazdu z programu Erasmus+ oraz jak postrzegają wpływ mobilności na perspektywy ich osobistego rozwoju. Analizą objęto kwestie uznawalności akademickiej, ogólnej satysfakcji z wyjazdu oraz źródeł jego finansowania.

Do analizy wykorzystano deklaracje uczestników zawarte w Raporcie uczestnika z lat 2014 – 2016. W badaniu uwzględnionych zostało około 30 tys. kwestionariuszy osób, które wyjechały z programu Erasmus + w celu realizacji studiów oraz około 15 tys. osób, które wyjechały w celu realizacji praktyk.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analizy.

Mobility of Polish students in the Erasmus + programme in the period 2014-2016.

The aim of our desk research was to gain information what are the main drivers standing behind students’ decisions to benefit from Erasmus+ mobility programme and how they perceive the influence of the mobility on their personal development. The analysis covered the issue of academic recognition, overall satisfaction from the mobility and sources of its financing.

To perform the analysis, participants’ declarations delivered in Participant report over the years 2014 to 2016 were investigated. The study included about 30,000 questionnaires of those who benefitted from the study mobility programme and 15 thousand of those who used the internship mobility opportunities.

We invite you to read study results here