Mobilności studentów w programach Erasmus i Erasmus+ na przestrzeni lat


Uczestnictwo Polski w programie Erasmus i Erasmus+ umożliwiło polskim studentom korzystanie z oferty mobilności oferowanych przez program – przede wszystkim z wyjazdów na zagraniczne studia i praktyki. Od 1998 r. do roku akademickiego 2015/2016 ponad 180 tys. polskich studentów wyjechało na zagraniczne stypendium. Od 2012 r. liczba wyjazdów studenckich utrzymuje się na stałym poziomie ok. 14-16 tysięcy wyjazdów każdego roku. Niniejsze opracowanie obejmuje analizę raportów indywidualnych wypełnianych przez polskich studentów po powrocie ze stypendium w latach 2007-2015.

Mobilności studentów w programie Erasmus i Erasmus+. Analiza sprawozdań studentów wyjeżdżających w latach 2007-2015 [PDF]

Mobility of students in the Erasmus and Erasmus+ Programmes over the years

Participation of Poland in the Erasmus and Erasmus + Programmes enabled Polish students to benefit from the mobility offer of the programmes, above all from the mobility to study or the traineeship abroad. Since 1998 until the academic year 2015/2016 more than 180 thousands of Polish students have departed for a scholarship abroad. Since 2012 the number of students’ departures has remained steady at the level of 14-16 thousand each year. This report includes the analysis of individual reports submitted by Polish students who returned from their scholarships in the years 2007-2015.

Mobility of students in the Erasmus and Erasmus+ Programmes. Analysis of individual reports of students who did their mobility in the years 2007-2015. [PDF]