Modułowe Pracownie Przyrodnicze – uczniowie pracując jak naukowcy, samodzielnie poznają świat


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansuje projekt Centrum Nauki Kopernik (CNK), którego celem jest opracowanie nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII, na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pierwszy etap projektu rozpoczął się w październiku 2017 r.

Koncepcja Modułowych Pracowni Przyrody (MPP) kładzie nacisk na samodzielne poznawanie świata przez uczniów poprzez obserwację i eksperymentowanie. Zaproponowana metoda badawcza, inspirowana sposobem pracy naukowców, ma charakter aktywizujący i angażujący. Dla uczniów, tak jak dla naukowców, świat pełen jest nieznanych zjawisk, procesów. Powinni poznawać go nie tylko z podręcznika czy wykładu, lecz również poprzez zadawanie pytań, stawianie i testowanie hipotez, wyciąganie wniosków. Proces uczenia się będzie wówczas procesem zdobywania wiedzy, a także rozwijania kompetencji twórczego, a zarazem krytycznego poszukiwania odpowiedzi – umiejętności niezbędnych w XXI wieku.

Modułowa prostota i uniwersalność
Proponowane urządzenia są proste i mobilne, możliwe do ustawienia w każdej klasie i niewymagające specjalnie przygotowanej infrastruktury, sprawdzone podczas licznych projektów rozwijanych przez CNK. Modułowa budowa umożliwi rozszerzanie oferty edukacyjnej w przyszłości, w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów. Każdy moduł będzie zawierać sprzęt i narzędzia pozwalające wszystkim uczniom w klasie przeprowadzać proste, bezpieczne doświadczenia – w ilości zapewniającej warunki pracy samodzielnej i zespołowej (również w klasie liczącej 30 uczniów), a także materiały dodatkowe dla nauczycieli pomagające w organizacji różnych zajęć (dodatkowych, terenowych, wycieczek edukacyjnych czy projektów uczniowskich oraz lekcji). Aby ułatwić nauczycielom ich zaplanowanie i realizację, proponowane aktywności zostaną powiązane z treścią aktualnej Podstawy programowej przedmiotów takich jak: przyroda, biologia, geografia, chemia czy fizyka.

Jeden moduł – jeden wielowątkowy temat
Każdy z modułów inspirowany będzie innym tematem przewodnim, blisko powiązanym
z doświadczeniem życia codziennego uczniów. Tematy zostaną wybrane tak, by umożliwić korzystanie z modułów przyrodniczych zarówno na lekcjach przyrody, jak i biologii, fizyki, chemii czy geografii. Stworzy to unikalną okazję do współpracy nauczycieli różnych przedmiotów, a zarazem pozwoli uczniom zobaczyć świat jako jedną połączoną i współzależną całość, badaną i opisywaną przez różne dyscypliny naukowe.

MPP i zmiana polskiej edukacji
Projekt Modułowych Pracowni Przyrody opracowany przez CNK wychodzi naprzeciw potrzebie rozwoju nowoczesnego kształcenia uczniów szkół podstawowych. MPP wspiera wprowadzenie zmian w modelu nauczania w zakresie nauk przyrodniczych, które przyniosła reforma systemu edukacji (cykl nauki w szkołach podstawowych wydłużony o dwa lata).
Nowa Podstawa programowa określa zakres treści zróżnicowanej grupy przedmiotów: przyrody
w klasie IV, biologii i geografii w klasach V, VI, VII i VIII oraz chemii i fizyki w klasach VII i VIII. Organy prowadzące szkoły stają przed nowymi wyzwaniami zapewnienia odpowiednich warunków nauczania, w tym organizacji specjalistycznych pracowni wyposażonych w pomoce dydaktyczne.

Dzięki projektowi Modułowych Pracowni Przyrodniczych możliwe będzie:

• doposażenie szkół podstawowych, dotychczas nieposiadających specjalistycznych pracowni,
w sprzęt i materiały wspierające nauczanie nie tylko przyrody, ale również biologii, geografii, fizyki i chemii;
• doposażenie szkół podstawowych w interdyscyplinarne i mobilne pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz wspierających nauczanie matematyki, informatyki
i techniki;
• stworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania w starszych klasach szkół podstawowych (klasy VII i VIII);
• zwiększenie spójności treści i metod w obszarze kształcenia przedmiotów przyrodniczych;
• powiązanie kształcenia przedmiotów przyrodniczych z nauką np. matematyki, informatyki czy techniki;
• zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu;
• rozwijanie potencjału do współpracy nauczycieli różnych przedmiotów.

Więcej informacji na stronie:

http://www.kopernik.org.pl/news/n/modulowe-pracownie-przyrodnicze-uczniowie-samodzielnie-poznaja-swiat-pracujac-jak-naukowcy/