Nad Bałtykiem o jakości szkolnictwa wyższego i roli liderów zmian


W Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja bolońska pt. „Liderzy jakości kształcenia w polskich uczelniach. Uwarunkowania rozwoju i perspektywy działania akademickiej kadry projakościowej”. Wydarzenie zorganizowane wspólnie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Uniwersytet Gdański wpisuje się w inicjatywę Sieci LLL oraz cykl Rozwój Edukacji Akademickiej (REA), prowadzony przez UG. W konferencji wzięło udział ok. 120 przedstawicieli uczelni z całej Polski.

Konferencja była okazją do spotkania się tych, którym leży na sercu rozwój kształcenia w polskich szkołach wyższych. Jej celem było omówienie najbardziej aktualnych i wymagających rozwiązania problemów odnoszących się do uwarunkowań i perspektyw działania akademików, którzy kształtują kulturę jakości w uczelniach. Dyskutowano o trudnej roli liderów, promujących w uczelniach świadome dbanie o jakość i nowe rozwiązania w tym zakresie. Fala zmian, którą przyniosła ze sobą nowelizacja Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2011 r. oraz towarzyszące jej rozporządzenia, podobnie jak budowa krajowego systemu kwalifikacji, napotyka niejednokrotnie na opór i brak zrozumienia. Konferencja pokazała, jak cenni w tych okolicznościach byli pracownicy dydaktyczni, którzy podejmowali się roli liderów zmian i potrafili wyjaśnić zasadność reformy i wskazać kierunek działań swoim kolegom.

Zagraniczni prelegenci zaproszeni do udziału w konferencji prezentowali, w jaki sposób akademicy mogą wdrażać nowatorskie rozwiązania. Podkreślali konieczność współpracy kadry akademickiej z szerokim otoczeniem społecznym w celu budowania kultury jakości w danej uczelni. Polscy i zagraniczni mówcy zaznaczali też, jak duże znaczenie ma inwestowanie w rozwój pracowników, ich samoświadomość i dążenie do wspólnie wytyczonych celów w obrębie uczelni czy wydziału. Przedstawione zostało tzw. teaching portfolfio jako narzędzie wykorzystywane na zagranicznych uniwersytetach do rekrutacji kadry akademickiej oraz dokumentowania swoich osiągnięć.

O konieczności budowania kultury współpracy i pielęgnowania relacji z różnorodnymi partnerami mówiła też dyrektor programu „Uczenie się przez całe życie” w FRSE Anna Atłas, która przedstawiła korzyści płynące z pracy metodą sieci, w tym szczególną wartość dodaną sieci uczenia się przez całe życie. Dyrektor Atłas podkreśliła potrzebę wsparcia dla liderów w edukacji oraz motywowania ich do działań projakościowych, wskazując Sieci LLL jako naturalne środowisko do rozwoju tych zamierzeń.

Program spotkania i prezentacje:

Powitanie

Anna Machnikowska, prorektor ds. kształcenia, Uniwersytet Gdański
Tomasz Szymczak, członek zarządu FRSE, dyrektor programu eTwinning, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Maria Mendel, Uniwersytet Gdański, Zespół Ekspertów Bolońskich, Polish Universities for Lifelong Learning (European Universities Continuing Education Network)

Sesja I
Podmiotowa sprawczość w grze o akademicki rozwój: pomiędzy uległością i oporem
Prowadzenie:
Maria Mendel

Of Compliance, Resistance and Agency in Academic Development
Roberto di Napoli, University of Surrey, Wielka Brytania

The Teaching Portfolio in Academic Development: the Belgian Case Study
Mieke Clement i Herman Buelens, KU Leuven / Université Catholique de Louvain, Belgia

Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce z perspektywy jej liderów
Tomasz Szkudlarek i Łukasz Stankiewicz, Uniwersytet Gdański

Sesja II
Rozwój akademicki i kadra pro jakościowa w polskich uczelniach in statu nascendi
Prowadzenie: Maria Mendel

Rozwój akademicki w Polsce: kilka uwag
Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Badań Edukacyjnych, Zespół Ekspertów Bolońskich, Grupa Doradcza ds. EQF przy Komisji Europejskiej.

Rozwój systemu edukacji a rozwój akademicki. Korzyści z współpracy sieciowej, ze szczególnym uwzględnieniem sieci uczenia się przez całe życie.
Anna Atłas, dyrektor programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Opór a podmiotowość środowiska akademickiego wobec nowych zadań uczelni
Adam Jagiełło-Rusiłowski, prodziekan Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, Instytut Badań Edukacyjnych

Podsumowanie i zamknięcie konferencji
Maria Mendel