Nagrody European Language Label


Jed­nym z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych kon­fe­ren­cji Kom­pe­ten­cje języ­kowe pod­stawą suk­cesu zawo­do­wego i spo­łecz­nego w Euro­pie było wrę­cze­nie cer­ty­fi­ka­tów 10. jubi­le­uszo­wej edy­cji kon­kursu Euro­pean Lan­gu­age Label. Edy­cja była wyjąt­kowa pod wzglę­dem liczby nade­sła­nych zgło­szeń – zare­je­stro­wano pra­wie sto wnio­sków kon­kur­so­wych. Komi­tet selek­cyjny wyróż­nił zna­kiem ELL osiem­na­ście pro­jek­tów oraz przy­znał pierw­szą w histo­rii kon­kursu nagrodę hono­rową.

Lau­re­aci odbie­rali swe nagrody z rąk mini­ster edu­ka­cji naro­do­wej Kata­rzyny Hall oraz dyrek­tora gene­ral­nego ds. tłu­ma­czeń pisem­nych Komi­sji Euro­pej­skiej Rytisa Mar­ti­ko­nisa, przy aplau­zie bli­sko czte­ry­stu gości war­szaw­skiej kon­fe­ren­cji. Jubi­le­uszowa edy­cja kon­kursu była wyjąt­kowa nie tylko pod wzglę­dem liczby nade­sła­nych zgło­szeń. Godny odno­to­wa­nia był rów­nież poziom zróż­ni­co­wa­nia tema­tycz­nego zgła­sza­nych ini­cja­tyw oraz nowa­tor­skie podej­ście meto­dyczne. Wśród zwy­cię­skich pro­jek­tów były dzia­ła­nia arty­styczne, zaję­cia języ­kowe w szpi­talu, naucza­nie języ­ków z wyko­rzy­sta­niem nowych tech­no­lo­gii oraz pro­gram poma­ga­jący mło­dym ludziom odna­leźć się na obco­ję­zycz­nym rynku pracy. Pro­jekty reali­zo­wane były w przed­szko­lach, gim­na­zjach, szko­łach ponad­gim­na­zjal­nych i na uni­wer­sy­te­tach. Nauka języ­ków ini­cjo­wana była przez sto­wa­rzy­sze­nia, insty­tu­cje pry­watne, domy kul­tury, a także orga­ni­zo­wana przy współ­pracy z teatrem. Zaan­ga­żo­wa­nie tak wielu podmio­tów to znak, że edu­ka­cja języ­kowa nie jest jedy­nie domeną wyspe­cja­li­zo­wa­nych jed­no­stek, ale z powo­dze­niem może być reali­zo­wana w śro­do­wi­sku pozasz­kol­nym.

Naj­więk­szą war­tość ponad 600 pro­jek­tów nade­sła­nych przez ostat­nie 10 lat na kon­kurs ELL sta­nowi nowa­tor­skie podej­ście do nauki języ­ków obcych, jak rów­nież fakt, że wie­lo­ję­zycz­ność prze­stała być jedy­nie postu­la­tem KE. Prze­ła­mano pry­mat języka angiel­skiego jako lin­gua franca, a wielu nauczy­cieli zro­zu­miało, że celem nauki języ­ków nie jest jedy­nie dobre przy­go­to­wa­nie uczniów do egza­minu, ale przede wszyst­kim wypo­sa­że­nie ich w kom­pe­ten­cje języ­kowe, które pomogą im w przy­szło­ści stu­dio­wać na zagra­nicz­nych uczel­niach i korzy­stać z ofert pracy na całym świe­cie.

Wyda­rze­niem towa­rzy­szą­cym gali wrę­cze­nia cer­ty­fi­ka­tów była wystawa poświę­cona deka­dzie Euro­pean Lan­gu­age Label w Pol­sce. Wystawa została otwarta 28 wrze­śnia przed gma­chem daw­nego BUW-u przez Rytisa Mar­ti­ko­nisa i dyrek­tora gene­ral­nego FRSE Miro­sława Mar­czew­skiego. Na tabli­cach poka­zano 20 pro­jek­tów nagro­dzo­nych cer­ty­fi­ka­tem ELL w ciągu ostat­nich 10 lat. Wystawa udo­wod­niła, że kon­kurs ELL oka­zał się świet­nym narzę­dziem pro­mo­wa­nia zna­ko­mi­tych pro­jek­tów, wno­szą­cych inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia w dzie­dzi­nie kształ­ce­nia języ­ko­wego. Zapre­zen­to­wane ini­cja­tywy w spo­sób prze­kro­jowy uka­zały cha­rak­ter całego kon­kursu, jego róż­no­rod­ność i bogac­two pomy­słów. Wystawa cie­szyła się spo­rym zain­te­re­so­wa­niem.

Nagrody Euro­pean Lan­gu­age Label za rok 2011 otrzy­mali:

Osoby indy­wi­du­alne uczące się języ­ków obcych:

 • Dorota Kowa­lik, Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 10 w Gli­wi­cach.

Insty­tu­cje:

 • Our Pre­school w War­sza­wie oraz Wyż­sza Szkoła Peda­go­giczna TWP;
 • Zespół Szkół Publicz­nych w Szew­nie;
 • Szkoła Pod­sta­wowa nr 7 im. Era­zma z Rot­ter­damu w Pozna­niu;
 • Zespół Szkół w Zebrzy­do­wi­cach;
 • Gim­na­zjum nr 93 im. Księż­nej Iza­beli Czar­to­ry­skiej w War­sza­wie;
 • XXI LO im. H. Koł­łą­taja w War­sza­wie;
 • XXII Liceum Ogól­no­kształ­cące w Łodzi;
 • Pań­stwowa Wyż­sza Szkoła Zawo­dowa w San­do­mie­rzu;
 • Worl­dwide School Sp. z o. o. w War­sza­wie;
 • Szkoła Języ­kowa FunEn­glish. pl.

Nau­czy­ciele:

 • Anna Kize­we­ter, ZSP nr 4 im. K. Wiel­kiego w Sie­dl­cach;
 • Justyna Nie­rada, Gim­na­zjum nr 3 im. Nobli­stów Pol­skich w Gli­wi­cach;
 • Mag­da­lena Pabian, DODN w Jele­niej Górze;
 • Agnieszka Pie­trus-Raj­man, Stu­dium Języ­ków Obcych Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny we Wro­cła­wiu;
 • Iwona Prze­myk, Zespół Szkolno-Przed­szkolny w Stu­dzie­ni­cach;
 • Janina Ser­da­kow­ska-Sło­wik, Mło­dzie­żowy Dom Kul­tury w Alek­san­dro­wie Łódz­kim;
 • Mar­lena Uzię­bło, Sto­wa­rzy­sze­nie Pro-Deutsch w Sie­dl­cach.

Nagrodę hono­rową kon­kursu otrzy­mała Iza­bela Jaros z Uni­wer­sy­tetu Jana Kocha­now­skiego w Kiel­cach.