Nowe warsztaty Eurodesku


Euro­desk Pol­ska wzbo­ga­cił swoją ofertę dla szkół. „Papiery do kariery” to warsz­taty, na któ­rych uczest­nicy dowia­dują się, jak pre­zen­to­wać swoje kwa­li­fi­ka­cje przy pomocy doku­men­tów Euro­pass.

Warsz­taty uczą, jak odna­leźć się na rynku pracy i edu­ka­cji, poma­gają poznać swoje słabe i mocne strony, poka­zują, w jaki spo­sób sku­tecz­nie zapre­zen­to­wać swoje kwa­li­fi­ka­cje. W cza­sie zajęć ucznio­wie dogłęb­nie poznają i ana­li­zują doku­menty skła­da­jące się na port­fo­lio Euro­passa. Nie tylko dowia­dują się, jak je wypeł­niać, ale też prze­ko­nują się, dla­czego warto się nimi posłu­gi­wać przy pre­zen­to­wa­niu swo­ich umie­jęt­no­ści i kwa­li­fi­ka­cji poten­cjal­nym pra­co­daw­com.

Tak jak pozo­stałe zaję­cia ofe­ro­wane przez Euro­desk Pol­ska warsz­taty „Papiery do kariery” mają dwie wer­sje: lek­cyjną – 45-minu­tową, i warsz­ta­tową – 90-minu­tową. Zaję­cia prze­zna­czone są dla mło­dzieży w wieku ponad­gim­na­zjal­nym.

Warsz­taty „Papiery do kariery” to wspólne przed­się­wzię­cie Kra­jo­wego Cen­trum Euro­pass i Kra­jo­wego Biura Euro­desk Pol­ska. Zaję­cia pro­wa­dzone są nie­od­płat­nie, przede wszyst­kim w szko­łach ponad­gim­na­zjal­nych każ­dego typu. Sce­na­riusz, opra­co­wany przez tre­nerkę z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem, otrzy­mał pozy­tywną opi­nię doradcy meto­dycz­nego w zakre­sie doradz­twa zawo­do­wego War­szaw­skiego Cen­trum Inno­wa­cji Edu­ka­cyjno-Spo­łecz­nych i Szko­leń.

Warsz­taty pro­wa­dzi 20 kon­sul­tan­tów z 16 miast: Biel­sko-Biała, Byd­goszcz, Toruń, Inow­ro­cław, Kato­wice, Kra­ków, Kielce, Leszno, Łódź, Sie­mia­no­wice Śl., Szcze­cin, War­szawa, Gdańsk, Olsz­tyn, Zgierz, Zie­lona Góra.

Pla­cówki zain­te­re­so­wane popro­wa­dze­niem lek­cji lub warsz­tatu powinny skon­tak­to­wać się z naj­bliż­szym kon­sul­tan­tem uczest­ni­czą­cym w pro­jek­cie. Dane kon­tak­towe wszyst­kich kon­sul­tan­tów Euro­desk Pol­ska znaj­dują się na stro­nie: www.euro­desk.pl/kon­takt.