Nowy numer “Europy dla Aktywnych” – Nr 3/2015


Już jest dostępny najnowszy numer „Europy dla Aktywnych”, a w nim temat numeru – umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i nauki jako element budowania przyszłości społeczeństw, tworzenie nowej wiedzy opartej na wykorzystaniu kapitału ludzkiego oraz wyzwanie dla uczelni.

Procesy umiędzynarodowienia, umasowienia i globalizacji szkolnictwa wyższego wymuszają wprowadzanie gruntownych zmian w sposobie funkcjonowania uczelni. Szkolnictwo wyższe stoi przed koniecznością rozwoju działalności międzynarodowej oraz zmiany sposobu świadczenia usług edukacyjnych.

Uczelnie szukają sposobów na zachęcenie zarówno studentów, jak i kadry akademickiej do większego otwarcia się na świat i zdobywania międzynarodowych kompetencji.

Umiędzynarodowienie, któremu poświęcamy dużą część niniejszego numeru, jest jednym z najważniejszych wyzwań polskiego szkolnictwa wyższego. I nie chodzi tu jedynie o podejmowanie nauki przez studentów zagranicznych w Polsce, ale także, a może przede wszystkim, o promowanie międzynarodowej mobilności studentów i pracowników, oferowanie innowacyjnych programów nauczania, zatrudnianie kadry naukowej z zagranicy oraz uczestnictwo polskich naukowców w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych – co podkreśla w swoim artykule prof. Wiesław Banyś.

Osiągnięcie tego celu wymaga współpracy i zaangażowania nie tylko studentów (piszemy o tym w tekście „Wsparcie w zasięgu ręki”) i kadry naukowej (o niej w artykule nt. Funduszu Stypendialnego SCIEX), ale również uczelni jako całości, o czym można przeczytać
w artykule „Studenci z importu”.

W gospodarce światowej wyższe wykształcenie i swoboda przemieszczania się badaczy są narzędziami podnoszącymi konkurencyjność i przyciągającymi inwestycje sprzyjające rozwojowi biznesu. Jakość systemu szkolnictwa i zaplecza badawczego określa także wydajność każdego państwa w zakresie stawiania czoła wyzwaniom. Umiędzynarodowienie polskich uczelni to szansa – tak przekonują autorzy Programu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w artykule „Cudzoziemcy na uczelniach”. Wyzwanie dla wszystkich – nie tylko na dalszy rozwój nauki i szkolnictwa wyższego, ale na silniejszą pozycję Polski w Europie i świecie.