O niuansach tworzenia partnerstwa szkół


Konkurs 2013 to ostatnia szansa na otrzymanie dofinansowania projektów w aktualnej perspektywie finansowej programu „Uczenie się przez całe życie”.

Termin składania dokumentów w tegorocznym konkursie upływa 21 lutego. Ponieważ dofinansowanie – jak zwykle – otrzymają tylko wnioski z największą liczbą punktów, warto zastanowić się  nad tym, co jest kluczowym elementem w przygotowaniu wysokiej jakości aplikacji. Jak sprawić, by miała ona szanse na sukces? Dotychczasowe doświadczenia beneficjentów pokazują, że największy wpływ na merytoryczną wartość zgłoszenia ma stworzenie efektywnego partnerstwa. To od niego zależy bowiem zarówno jakość wniosku, jak i poziom realizacji projektu. W jaki sposób szukać wiarygodnych partnerów do wspólnego przedsięwzięcia?

Co jest kluczowe w budowaniu wysokiej jakości partnerstwa szkół? Wiele placówek znajduje partnerów w ostatniej chwili. Szkoły decydują się na wspólne przygotowywanie zgłoszenia, choć praktycznie nie wiedzą, z kim tak naprawdę pracują. To dość ryzykowna postawa. Dlaczego? Partnerzy nie mają czasu ani na poznanie się, ani na dopracowanie założeń projektu. W efekcie wniosek może okazać się słaby, a zamiast współpracy partnerów spotka rozczarowanie.

Co zrobić, by tak się nie stało? Ogólna znajomość partnera na etapie przygotowywania dokumentów nie wystarczy. Warto szukać współpracowników z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, zdolnych do otwartej komunikacji. To zadanie początkowo może się wydawać zniechęcająco trudne, ale jest kilka sposobów, by mu sprostać. Niektóre szkoły uruchamiają prywatne kontakty z zaprzyjaźnionymi placówkami z zagranicy, inne korzystają z seminariów kontaktowych, jeszcze inne uczestniczą w wizytach przygotowawczych służących lepszemu poznaniu partnerów oraz wspólnemu przygotowaniu wniosków o dofinansowanie.

Choć nie ma formalnego wymogu uczestnictwa w powyższych wydarzeniach, dotychczasowe doświadczenia pokazują, że partnerstwa szkół, które brały wcześniej udział w seminariach kontaktowych i wizytach przygotowawczych, są bardziej efektywne.

Już na etapie przygotowania aplikacji ważne jest określenie ról w projekcie, które powinny w jak największym stopniu odpowiadać: zainteresowaniom, zdolnościom, umiejętnościom i kompetencjom poszczególnych uczestników grupy partnerskiej. Najistotniejsze zadanie stoi przed koordynatorem, który – jak sama nazwa wskazuje – ma koordynować działania partnerów już od etapu opracowywania wniosku. Wymaga się od niego wiedzy merytorycznej oraz wielu ważnych umiejętności, m.in. formułowania własnej opinii i uwzględniania stanowiska innych. Koordynator czuwa nad przygotowaniem i złożeniem wniosku oraz motywuje partnerów do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciu.

Już w trakcie przygotowywania projektu koordynator musi odpowiedzieć sobie na ważne pytanie: Jaką liczbą szkół jest w stanie skutecznie i efektywnie zarządzać? Większa liczba partnerów w projekcie może być cennym atutem – daje szansę na wypracowanie bardziej kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań. Ale szersze grono partnerów to również większe wymagania stawiane  koordynatorowi projektu, dotyczące zarówno psychospołecznych umiejętności współdziałania, jak i kompetencji w zakresie logistyki. Deficyt tych umiejętności znacznie ogranicza, a czasami wręcz uniemożliwia nie tylko przygotowanie dobrego wniosku o dofinansowanie, ale również późniejsze zarządzanie projektem.

Stworzenie wysokiej jakości partnerstwa szkół składa się z trzech zasadniczych etapów: inicjowania, organizowania i efektywnego zarządzania. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że na efektywną współpracę i przygotowanie wniosku o dofinansowanie mają wpływ następujące czynniki: dobranie partnerów doświadczonych i kompetentnych, uzgodnienie wspólnej wizji projektu i partnerstwa, ustalenie struktur i form współpracy, integracja grupy partnerskiej wokół celów projektu, właściwy podział ról, zadań i obowiązków, aktywizowanie partnerów na etapie przygotowania projektu, zaplanowanie efektywnej komunikacji oraz określenie korzyści dla wszystkich partnerów. Zadbanie o te czynniki pozwoli na przygotowanie wniosku, który będzie miał większą szansę na otrzymanie dofinansowania.