Partnerstwa szkół przyczyniają się do poprawy umiejętności uczniów i nauczycieli


Nowe badanie na temat wpływu partnerstw między szkołami z różnych krajów wykazało, że uczniowie tych placówek, a w szczególności szkół średnich, znacznie poprawili swoje umiejętności, w tym umiejętności kulturowe i społeczne, informatyczne oraz w zakresie języków obcych. Wpływ ten był najsilniejszy w przypadku uczniów, którzy odwiedzili partnerskie szkoły.

Siedem z dziesięciu szkół uznało, że partnerstwa miały silny lub bardzo silny wpływ na świadomość i ekspresję kulturalną uczniów, a także na ich kompetencje społeczne i obywatelskie; rozwinęli oni również umiejętności informatyczne (54%) i zdolność do porozumiewania się w językach obcych (52%). Partnerstwa finansowane były poprzez program wymian Comenius, który jest szkolnym odpowiednikiem programu Erasmus.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „Partnerstwa szkół umożliwiają młodym ludziom zdobycie życiowych umiejętności oraz kompetencji niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa. Comenius pomaga również uczniom i pracownikom szkół poznać kultury i języki europejskie. W latach 2014-2020 partnerstwa będą nadal otrzymywać wsparcie w ramach nowego programu Erasmus dla wszystkich”.

Badanie wykazało również, że program przynosi korzyści nauczycielom i szkołom także w wymiarze lokalnym. Nauczyciele uznali, że partnerstwo ze szkołą za granicą poprawiło ich znajomość innych systemów edukacji oraz wzmocniło umiejętności społeczne i językowe. Dwie trzecie szkół stwierdziło, że partnerstwo przyczyniło się do poprawy ich wizerunku, a 80% uznało, że zwiększyło ich wymiar europejski. Współpraca ze szkołami za granicą przyczyniła się również do zacieśnienia więzi zarówno w obrębie szkoły, jak i na poziomie lokalnym.

Partnerstwa w ramach Comenius mają stosunkowo większy wpływ na nauczycieli i placówki oświatowe na poziomie przedszkolnym i podstawowym, a także na ich otoczenie, ponieważ na tych etapach nauczania mobilizacja i zaangażowanie całej szkoły oraz uwzględnienie nowych pomysłów i działań w programach nauczania są łatwiejsze. Wpływ na umiejętności uczniów jest natomiast silniejszy w przypadku szkół średnich.

Dla wielu szkół położonych w oddalonych regionach Unii Europejskiej partnerstwa finansowane ze środków UE są dla uczniów i nauczycieli jedyną szansą na wzięcie udziału w międzynarodowym projekcie. 85% badanych szkół stwierdziło, że w przyszłości będzie ubiegać się o finansowanie w celu zawiązania partnerstw.

Badanie objęło 50 szkół z 15 europejskich krajów (Belgii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Niderlandów, Polski, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Turcji i Zjednoczonego Królestwa), które otrzymały dotacje z programu Comenius na zawiązywanie partnerstw w okresie od jesieni 2009 r. do 2011 r. Prowadzone przez co najmniej dwa lata monitorowanie pozwoliło na szczegółową analizę tego, w jaki sposób partnerstwa wpłynęły na uczniów, nauczycieli i szkoły.

Kontekst

Badanie opiera się na wynikach poprzedniego, zakrojonego na szeroką skalę badania przeprowadzonego wśród szkół partnerskich, opublikowanego w 2007 r.

Unia Europejska od 1995 r. przyznaje szkołom dotacje na prowadzenie wspólnych projektów. Partnerstwa szkół objęte programem Comenius są finansowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, w którym uczestniczyć mogą 33 państwa (państwa członkowskie UE, Chorwacja, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja).

W partnerstwie uczestniczą co najmniej dwie szkoły z różnych krajów europejskich, które stworzyły wspólny, dwuletni projekt mający na celu poprawę jakości nauczania i współpracę w zakresie innowacyjnych pomysłów lub wymiany. Projekty dotyczą tematów, które budzą zainteresowanie uczniów, aktualnych problemów edukacyjnych lub priorytetów określonych przez same szkoły.

Od 2007 r. UE wsparła w ramach programu Comenius ponad 7 tys. projektów, w których średnio uczestniczyło 5 szkół. Te partnerstwa otrzymują co roku około 120 mln EUR, dzięki czemu ponad 130 tys. uczniów i ich nauczycieli odwiedza szkoły partnerskie, a około 650 tys. uczniów uczestniczy w działaniach lokalnych. UE oferuje ponadto dotacje dla nauczycieli i nauczycieli stażystów umożliwiające im udział w szkoleniach lub zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą.

Począwszy od 2014 r. unijne dotacje dla szkół będą elementem proponowanego nowego programu w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu „Erasmus dla wszystkich”. Celem nowego programu jest podwojenie liczby uczniów, studentów, nauczycieli, stażystów, młodych pracowników i innych osób otrzymujących dotacje na uczestniczenie w działaniach służących zdobyciu nowych umiejętności w ramach studiów, szkolenia lub wolontariatu za granicą, tak aby w latach 20114-2020 objął on 5 mln osób. Ponad dwie trzecie proponowanego budżetu programu w wysokości 19 mld EUR przeznaczone są na wsparcie indywidualnych międzynarodowych wymian, a pozostała część na projekty ukierunkowane na współpracę na rzecz innowacji, reform polityki oraz wymianę dobrych praktyk.

Więcej informacji

Pełna treść badania i streszczenie

Metodyka i analiza przykładów

Program Comenius

Źródło: Komisja Europejska