5 Poziom – brakujące ogniwo?


Konferencja będzie podsumowaniem realizowanego od 2013 roku projektu Piąty Poziom Krajowych Ram Kwalifikacji przez Fundację Rektorów Polskich (FRP), wspólnie z instytucjonalnym partnerem Pearson Central Europe.

Kwalifikacje 5 poziomu PRK stanowią „pomost” pomiędzy kwalifikacjami uzyskiwanymi po ukończeniu szkoły średniej oraz kwalifikacjami, które uzyskuje się po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Dlatego kształcenie na 5 poziomie PRK może być realizowane zarówno w ramach systemu oświaty, jak i przez szkolnictwo wyższe. Należy przy tym podkreślić, iż w większości krajów UE, w których prowadzi się studia na 5 poziomie ERK, najczęściej są one nakierowane na specjalizację zawodową. Szansą na zwiększenie liczby osób posiadających kwalifikacje 5 poziomu PRK jest także organizowanie odpowiednio zaawansowanych szkoleń w ramach edukacji pozaformalnej. Celem projektu nie było definitywne rozstrzygnięcie kwestii, czy 5 poziom powinien zostać wbudowany w system polskiego szkolnictwa wyższego; zamierzeniem realizatorów projektu było zgromadzenie argumentów za i przeciw, rozważenie potrzeby, możliwości i warunków takiego kroku oraz przedłożenie ich pod publiczną debatę. W ciągu tych lat został zebrany znaczący zbiór argumentów za wprowadzeniem 5 poziomu w obszar szkolnictwa wyższego, ale także lista wyzwań i trudności, które taki krok rodzi. Wyniki tych prac zostaną przedstawione zarówno w trakcie konferencji, jak i w publikacji pokonferencyjnej.