Erasmus Mundus for the Community


Spotkanie przedstawicieli uczelni partnerskich biorących udział w projektach SALAM, SALAM 2, SIGMA, SIGMA Agile oraz Warsztaty “Erasmus Mundus for the Community”

Spotkanie wraz z warsztatem jest organizowane w celu podsumowania dokonań projektów już zakończonych (SALAM i SIGMA), jak też tych, które zostaną zakończone w roku 2017 (SALAM 2) i 2018 (SIGMA Agile). Posłuży ono jako forum dla prezentacji osiągnięć naukowych oraz dialogu między badaczami polskimi i zagranicznymi. Celem spotkania będzie też omówienie możliwości dalszej współpracy między uczelniami partnerskimi.

Pierwszy dzień (27.04) poświęcony będzie prezentacji dobrych praktyk w ww. projektach oraz możliwościom długofalowej współpracy między uczelniami i w środowisku pozaakademickim, zaś drugi (28.04) warsztatom dla stypendystów mającym na celu podniesienie jakości prowadzonych przez nich badań naukowych oraz możliwości ich późniejszego przełożenia w praktyce w środowisku pozaakademickim.

Spotkanie jest skierowane do pracowników administracyjnych i naukowych pracujących przy ww. projektach, zaś towarzyszące im warsztaty do stypendystów oraz innych pracowników naukowych i studentów, którzy chcą podnieść wartość swoich badań i przyszłych prac dyplomowych.