Miasto w procesie przemian od czasów nowożytnych po współczesność


Celem organizatorów jest poruszenie tematyki odnoszącej się do problemów dotykających mieszkańców miast, w których dokonują się zmiany polityczne, społeczne i ekonomiczne.

Wydarzenie będzie miało charakter otwarty. Organizatorzy chcieliby bowiem zwrócić uwagę szerokiej publiczności na zagadnienia, nad którymi warto się zastanowić w czasach postępującej urbanizacji. Wydarzenie rozpocznie (tłumaczony) wykład otwarty odnoszący się do przemian o znaczeniu społecznym w Wersalu w XVII i XVIII stuleciu, który wygłosi wybitna i powszechnie uznana badaczka okresu wczesnonowożytnego prof. Chantal Grell z Uniwersytetu Paris Saclay. Obradom towarzyszyć będzie dyskusja ekspercka w Centrum Historii Zajezdnia: „Borykając się” z wolnością. Przemiany ekonomiczne, społeczne i mentalnościowe we Wrocławiu w okresie transformacji ustrojowej 1980-2016. Do udziału w niej zaproszeni zostali profesorowie: Krzysztofa Nawotkę, Krzysztofa Ruchniewicza, Krzysztofa Kawalca i Rafała Eysymontta oraz dyrektora Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” Pana Marka Mutora i dr Andrzeja Jerie. Poruszenie tego tematu wydaje się ważne dla upowszechnienia wiedzy o historii najnowszej Polski wśród mieszkańców Wrocławia, ale też gości z kraju i z zagranicy.
Spotkanie młodych naukowców (młodych doktorów i doktorantów) w międzynarodowym i interdyscyplinarnym gronie umożliwi przegląd najnowszych badań z zakresu urban studies. Udział pracowników naukowych pozwoli zaś stworzyć niezbędną dla rozwoju dyscypliny platformę wymiany między młodymi badaczami i doświadczonymi naukowcami.

Pokłosiem przedsięwzięcia będzie wydanie dwóch tomów monografii w językach polskim i angielskim. Organizatorzy mają ponadto nadzieję, że wydarzenie zainicjuje współpracę międzynarodową oraz między uczelniami krajowymi (grupowe projekty badawcze). Planowane jest nadanie wydarzeniu cyklicznego charakteru, dzięki czemu wrocławska uczelnia na stałe dołączy do wiodących placówek zajmujących się studiami miejskimi.