Start na rynku pracy


„Start na rynku pracy” to pierwszy w Polsce projekt badawczy, skierowany do środowiska akademickiego na tak dużą skalę, jego celem jest zdiagnozowanie wyzwań stojących przed studentami i absolwentami w ich przygotowaniach do wchodzenia na rynek pracy.

Kwestia podjęcia pierwszej pracy przez młode osoby po zakończeniu okresu studiów to jedna z ważnych elementów debaty publicznej w Polsce. W rozmowy o tym temacie powinny być zaangażowane wszystkie podmioty odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe w Polsce, przede wszystkim: Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rektorzy i wykładowcy szkół wyższych, organizacje pozarządowe oraz biznes. W przeciwnym razie kwestia bezrobocia wśród młodych ludzi stanie się poważnym społecznym problemem. Dobra edukacja to pochodna dialogu i szerokiej współpracy wyżej wymienionych instytucji i środowiska studenckiego – bez tego absolwenci polskich uczelni będą posiadali problem z podjęciem pierwszej pracy, która jest dla nich odzwierciedleniem ich oczekiwań, aspiracji oraz marzeń.

Projekt rozpoczyna się przeprowadzeniem badań społecznych wśród studentów i absolwentów, szkół wyższych, a także pracodawców, przedstawicieli uczelni i instytucji publicznych, partnerów społecznych odpowiedzialnych za wchodzenie młodych ludzi na rynek pracy. Przewidywana łączna liczba ankietowanych wyniesie około 6000 respondentów. Realizatorami są Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie badań zaproponowane rozwiązania zostaną poddane analizie prawnej, dzięki której możliwe będzie określenie koniecznych zmian w ustawach, rozporządzeniach i regulaminach.

Projekt zakończy się konferencją 5 kwietnia 2017 roku, na której studenci wygłoszą swoje postulaty przedstawicielom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju, szkolnictwa wyższego oraz środowisk biznesu.

Projekt „Start na rynku pracy” skierowany jest zarówno do studentów, pracodawców oraz uczelni. Upowszechnienie wyników, poprzez rozesłanie raportu z badań oraz liczne publikacje artykułów i audycji w mediach, wpłynie na rozpoczęcie dialogu i współpracy między tymi instytucjami.

Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+, który od lat wspiera reformy edukacji oraz rozwój polityki młodzieżowej oraz Fundacji PZU.