Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2017


Konferencje z cyklu „Studenci zagraniczni w Polsce”, organizowane co roku w ramach programu „Study in Poland”, są tradycyjnie miejscem debaty na temat strategii i praktyki procesów internacjonalizacji realizowanych w naszym kraju.

Umiędzynarodowienie jest główną siłą napędową rozwoju szkolnictwa wyższego na świecie. Również w Polsce działania w tym zakresie są priorytetem coraz większej liczby uczelni. Dlatego co roku zapraszamy rektorów, prorektorów, dziekanów, dyrektorów i specjalistów z biur współpracy międzynarodowej i biur promocji do udziału w konferencji “Studenci zagraniczni w Polsce”.

Podczas tegorocznej konferencji szczególny nacisk położymy na wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju współpracy międzynarodowej i pozyskiwania studentów zagranicznych, upowszechnienie dobrych praktyk w promocji polskich uczelni za granicą oraz wymianę doświadczeń w zakresie wprowadzania programów studiów w językach obcych.

Do udziału w konferencji zapraszamy zainteresowanych rektorów i prorektorów nadzorujących piony promocji i współpracy z zagranicą polskich uczelni akademickich, a także uczelni zawodowych; kierowników oraz pracowników działów promocji i działów współpracy z zagranicą oraz przedstawicieli władz miast akademickich.