VII Międzynarodowa Konferencja „Ochrona Środowiska i Estetyka w Budownictwie Komunikacyjnym”


Konferencja jest planowana jako wydarzenie trzydniowe. Konferencja będzie składała się z dwóch części: dydaktycznej i ogólnej. W części dydaktycznej w dwóch sesjach zostaną przedstawione programy nowych specjalności na WBiA oraz referaty pracowników WBiA z wybranych przedmiotów.

Zakres wszystkich przedmiotów zostanie zaprezentowany w sesji plakatowej. W części ogólnej zostaną zaprezentowane referaty zakwalifikowane przez Komitet Naukowy w zakresie następującej tematyki:

  1. Nowe podejście do kształcenia inżynierów budownictwa z uwzględnieniem zagadnień estetyki i ochrony środowiska.
  2. Estetyka i walory krajobrazu na wszystkich etapach przygotowania, realizacji i eksploatacji urządzeń budownictwa komunikacyjnego.
  3. Badania i prognozowanie niekorzystnych oddziaływań w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza i wód w budownictwie drogowym i kolejowym.
  4. Urządzenia i metody ochrony przed hałasem drogowym, zanieczyszczeniami wód i innymi niekorzystnymi oddziaływaniami w budownictwie drogowym i kolejowym.
  5. Rola planowania przestrzennego w budownictwie komunikacyjnym.
  6. Ochrona środowiska przyrodniczego w procesie przygotowania, realizacji i utrzymania inwestycji oraz obiektów budownictwa komunikacyjnego.
  7. Problemy proceduralne uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz opracowań środowiskowych wykonywanych w budownictwie komunikacyjnym.
  8. Innowacyjne materiały, technologie, procesy w budownictwie komunikacyjnym.
  9. Wykorzystanie materiałów odpadowych w budownictwie komunikacyjnym.