Czym się zajmujemy?
 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji udziela patronatu inicjatywom, które dotyczą szeroko pojmowanego wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji formalnej i pozaformalnej w Polsce, a także promowania dialogu międzykulturowego i walki z wykluczeniem społecznym.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie udziela Patronatu Honorowego Dyrektora Generalnego ani patronatu Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia promocyjnego ich inicjatyw prosimy kierować do formularza ubiegania się o patronat Fundacji.

 

Lista udzielonych patronatów:

 

Spotkanie warsztatowe na temat programu Erasmus+ Młodzież


Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli wspólnie z partnerami: Śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, serdecznie zapraszają na spotkanie warsztatowe nt. programu Erasmus+ Młodzież.

Spotkania ze sztuką


„Spotkanie ze Sztuką” to coroczna impreza integracyjna z okazji jubileuszu istnienia Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko” (1.04.2008 r.) podczas której uczestnicy celebrują sukcesy i zrealizowane działania w formie artystycznej.

Konferencja naukowa „Edukacja w XXI wieku – problemy i wyzwania”


Aka­de­mia Finan­sów i Biznesu Vistula w War­sza­wie zapra­sza na kon­fe­ren­cję naukową skie­ro­waną do dyrek­to­rów i nauczy­cieli szkół ponad­gim­na­zjal­nych i dorad­ców zawo­do­wych „Edu­ka­cja w XXI wieku – pro­blemy i wyzwa­nia”, która odbę­dzie się 7 kwiet­nia 2016 roku.

Konkurs Konstrukcji Studenckich KOKOS 2016


KOKOS, czyli Konkurs Konstrukcji Studenckich – ogólnopolski projekt, którego celem jest wyłonienie najbardziej utalentowanych konstruktorów spośród studentów najlepszych polskich uczelni technicznych. Wiele studenckich wynalazków ląduje w szufladach – NZS nie może na to pozwolić! Ich celem jest to, aby zostały docenione, zauważone i przede wszystkim – skomercjalizowane!

VII Międzynarodowa Konferencja „Ochrona Środowiska i Estetyka w Budownictwie Komunikacyjnym”


Konferencja jest planowana jako wydarzenie trzydniowe. Konferencja będzie składała się z dwóch części: dydaktycznej i ogólnej. W części dydaktycznej w dwóch sesjach zostaną przedstawione programy nowych specjalności na WBiA oraz referaty pracowników WBiA z wybranych przedmiotów.