Pierwsza nagroda w konkursie European Language Label wręczona!


3 października 2018 r. odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, gdzie z inicjatywy uczniów został zrealizowany jeden ze zwycięskich projektów – D.I.A.L.O.G.. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ (łączone mobilności uczniów z Turcji, Włoch, Polski i Francji) i eTwinning Polska (cyfrowa współpraca szkół).

Euro­pean Lan­gu­age Label   to euro­pej­ski cer­ty­fi­kat jako­ści w edu­ka­cji języ­ko­wej. Cer­ty­fi­kat jest wyróż­nie­niem za inno­wa­cyjne tech­niki kształ­ce­nia i pro­muje osią­gnię­cia meto­dyczne i dydak­tyczne. W Pol­sce przy­zna­wany jest od 2001 roku.