Polityka młodzieżowa i edukacyjna przeciwko radykalizacji


Przyjęcie konkluzji podkreślających znaczenie pracy z młodzieżą w zapobieganiu radykalizacji młodych ludzi to jeden z efektów majowego posiedzenia Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu.

W dokumencie zatytułowanym Konkluzje Rady w sprawie roli sektora młodzieżowego w zintegrowanym międzysektorowym podejściu do zapobiegania i zwalczania radykalizacji młodych ludzi prowadzącej do przemocy podkreślono rolę pracy młodzieżowej, wolontariatu oraz inicjatyw kulturalnych i sportowych w kształtowaniu postaw młodych ludzi narażonych na wpływy radykalnych ideologii. Uczestnicy posiedzenia Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu, które odbyło się 30–31 maja 2016 r. w Brukseli, zwrócili też uwagę na potrzebę walki z ekstremizmem. Ważną rolę powinny tu odegrać m.in. wspieranie rodziców, rodzeństwa i rówieśników osób zagrożonych wpływem radykalnych ideologii. Osoby te powinny uzyskać dostęp do informacji na temat istniejących systemów wsparcia i doradztwa. – Skupiliśmy się również na roli nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą oraz innych pracowników socjalnych. Ich udział we wzmacnianiu pozycji młodzieży może okazać się bezcenny. Może jej pomóc rozpoznawać i odrzucać puste obietnice niebezpiecznych radykałów – powiedział podczas posiedzenia Sekretarz stanu Martin van Rijn.

Podczas majowego posiedzenia ministrowie UE dyskutowali również o tym, w jaki sposób polityka młodzieżowa może wspierać rozwój tożsamości młodych ludzi. Politycy zgodzili się, że konieczne jest budowanie wśród młodzieży poczucia własnej wartości. Od tego uzależniony jest sukces w edukacji, na rynku pracy, a także w społeczeństwie. W kreowaniu wysokiej samooceny pomóc mogą sieci edukacyjne (integrated educational networks), które mają również odegrać istotną rolę w procesie uodporniania młodych ludzi na wpływy ideologii antydemokratycznych.

Ponadto Rada UE przyjęła Konkluzje Rady w sprawie rozwijania – poprzez kształcenie i szkolenie – umiejętności korzystania z mediów i umiejętności krytycznego myślenia. W dokumencie zwrócono uwagę na pozytywne aspekty funkcjonowania internetu i mediów społecznościowych. Wskazano również potencjalne zagrożenia z nimi związane. Autorzy konkluzji podkreślili fundamentalną rolę edukacji i szkoleń w kształtowaniu wśród młodych ludzi umiejętności korzystania z mediów i w wychowywaniu ich na „odpowiedzialnych obywateli jutra” (responsible citizens of the future). Treść konkluzji stanowi rozwinięcie wątków, które znalazły się w Deklaracji Paryskiej, przyjętej w marcu 2015. Jej sygnatariusze zwrócili uwagę na kluczową rolę edukacji w promowaniu wartości obywatelskich i najważniejszych idei Unii Europejskiej.

Ministrowie zgodzili się, że rozwijanie wśród młodych ludzi umiejętności krytycznego myślenia i samodzielnego dokonywania ocen jest jedną z kwestii wymagających aktywniejszych działań. Wspomniane umiejętności pozwalają młodym ludziom prawidłowo identyfikować fakty i oddzielać je od opinii, zabezpieczają też przed wszelkimi formami indoktrynacji i mowy nienawiści.

Dodatkowe informacje nt. posiedzenia Rady UE na jej stronie internetowej.