Polskie uczelnie wyróżnione certyfikatami ECTS i Diploma Supplement Label


23 października 2014 roku w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów ECTS i Diploma Supplement, nagród przyznawanych w prestiżowym konkursie organizowanym przez Komisję Europejską, trzem polskim uczelniom – laureatom w roku 2013: Politechnice Łódzkiej (ECTS oraz DS Label), Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (ECTS oraz DS Label) oraz Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu (DS Label). 

Certyfikat ECTS jest przyznawany uczelniom za poprawne stosowanie systemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) – narzędzia wspierającego organizację i zarządzanie procesem dydaktycznym. ECTS Label umożliwia uczelni promocję w kraju i za granicą. W 2013 roku Komisja Europejska przyznała europejskim uczelniom 25 ww. certyfikatów.

Drugi dokument, czyli DS Label, przyznawany był szkołom wyższym, które wydają suplement do dyplomu bezpłatnie, w jednym z powszechnie stosowanych w Europie języków oraz zgodnie ze wzorem opracowanym wspólnie przez Radę Europy UNESCO i Komisję Europejską. W ubiegłorocznym konkursie Komisja Europejska przyznała europejskim uczelniom 90 certyfikatów tego typu.

Podczas czwartkowej ceremonii certyfikaty wyróżnionym uczelniom wręczyli: Maria Bołtruszko z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Tomasz Bratek, Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W imieniu uczelni odebrali je: prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, Prorektor ds. edukacji oraz Agnieszka Michałowska-Dutkiewicz z Działu Kształcenia Politechniki Łódzkiej, dr Małgorzata Babińska, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich oraz Edward Szewczak, Kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu oraz Anna Zasłona, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Unijnych z Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Nagrodzonym gratulujemy!

 

Ceremonia wręcznie ECTS/DS Label