Posiłki w europejskich szkołach – nowy raport Eurydice


W ostatnim czasie w wielu krajach europejskich toczą się debaty poświęcone żywieniu dzieci w szkołach. W tym kontekście warto przyjrzeć się krajowym rozwiązaniom dotyczącym szkolnych posiłków.

Dane do niniejszego raportu zostały zebrane za pośrednictwem forum Question&Answer sieci Eurydice w 2015 r. Opisy krajowych rozwiązań dotyczące m.in. dystrybucji posiłków, opłat czy standardów i jakości żywności stworzono głównie na podstawie odpowiedzi czternastu państw na pytania postawione przez Polskie Biuro Eurydice. Wykorzystano również odpowiedzi na pytanie zadane przez Turcję, które dotyczyło podawania mleka, owoców i warzyw w szkołach (informacje te zamieszczono głównie w części Dobre praktyki na końcu raportu).

Więcej informacji oraz angielskojęzyczna wersja raportu jest dostępne na stronie internetowej Polskiego Biura Eurydice.