Poszukiwane punkty Eurodesk Polska


Krajowe Biuro Eurodesk Polska poszukuje organizacji zainteresowanych prowadzeniem punktów informacyjnych Eurodesku.

W szcze­gól­no­ści szu­kamy orga­ni­za­cji i insty­tu­cji z więk­szych i śred­nich miast, w któ­rych nie dzia­łają punkty infor­ma­cyjne Euro­desk Pol­ska, takich jak Opole, Czę­sto­chowa, Tar­nów, Gorzów Wiel­ko­pol­ski, Radom, Kalisz, Płock czy Ostro­łęka. Mapka z orga­ni­za­cjami nale­żą­cymi do sieci znaj­duje się na stro­nie Euro­desk Pol­ska w zakładce Sieć.

Współ­praca w ramach Euro­de­sku ma cha­rak­ter bez­go­tów­kowy. Orga­ni­za­cje nale­żące do sieci nie otrzy­mują od Kra­jowego Biura Euro­desk Pol­ska żad­nych środ­ków finan­so­wych. Co ofe­ru­jemy? Narzę­dzia umoż­li­wia­jące kon­takt online z kon­sul­tan­tami Euro­de­sku z całej Europy oraz dostęp do zaso­bów infor­ma­cyj­nych o cha­rak­te­rze euro­pej­skim i mło­dzie­żo­wym. A ponadto: nie­od­płatne szko­le­nia dla pra­cow­ni­ków orga­ni­za­cji nale­żą­cych do sieci, moż­li­wość udziału w kra­jo­wych i mię­dzynarodowych pro­jek­tach infor­ma­cyj­nych, a także publi­ka­cje i mate­riały pro­mo­cyjne Euro­desk Pol­ska.

Od orga­ni­za­cji nale­żą­cych do sieci ocze­ku­jemy udzie­la­nia infor­ma­cji z wyko­rzy­sta­niem narzę­dzi i zaso­bów infor­ma­cyj­nych Euro­de­sku, dostęp­no­ści w godzi­nach otwar­cia punktu, uczest­nic­twa w euro­de­sko­wych wyda­rze­niach oraz zaan­ga­żo­wa­nia w pro­jekty infor­ma­cyjne. Zasady współ­pracy w ramach Euro­de­sku regu­luje poro­zu­mie­nie zawie­rane mię­dzy orga­ni­za­cją pro­wa­dzącą punkt Euro­de­sku a Fun­da­cją Rozwoju Systemu Edu­ka­cji, w ramach któ­rej działa Kra­jowe Biuro Euro­desk Pol­ska.

Sieć Euro­de­sku liczy ponad 1000 orga­ni­za­cji i insty­tu­cji z 34 kra­jów euro­pej­skich. W Pol­sce działa ponad 20 punk­tów regio­nal­nych i kil­ka­dzie­siąt lokal­nych. Dzia­łal­ność Euro­de­sku wspiera – finan­sowo i mery­to­rycz­nie – Komi­sja Euro­pej­ska w ramach Pro­gramu „Era­smus+” a także Mini­ster­stwa: Edu­ka­cji Naro­do­wej oraz Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­szego. Kra­jo­wym Biu­rem Euro­de­sku w Pol­sce zarzą­dza Naro­dowa Agen­cja Pro­gramu „Era­smus+”, dzia­ła­jąca w ramach Fun­da­cji Rozwoju Systemu Edu­ka­cji. Wię­cej infor­ma­cji o Euro­de­sku znaj­duje się na stro­nie Euro­desk Pol­ska, zakładka „O nas”

Wszyst­kie orga­ni­za­cje i insty­tu­cje zain­te­re­so­wane człon­ko­stwem w sieci i pro­wa­dze­niem punktu infor­ma­cyj­nego Euro­desk Pol­ska pro­szone są o wypeł­nie­nie i prze­sła­nie ankiety dla orga­ni­za­cji i insty­tu­cji zain­te­re­so­wa­nych człon­ko­stwem w sieci Euro­desk Pol­ska.

Ter­min zgło­szeń: 25 marca 2016 r.

Skon­tak­tu­jemy się tylko z wybra­nymi orga­ni­za­cjami. Ich przed­sta­wi­ciele zostaną zapro­szeni na trzy­dniowe szko­le­nie wpro­wa­dza­jące dla orga­ni­za­cji przy­stę­pu­ją­cych do sieci Euro­desk Pol­ska. Szko­le­nie odbę­dzie się w dniach 26–29 maja w Kon­stan­ci­nie-Jezior­nie. Obec­ność na szko­le­niu jest obo­wiąz­kowa (od początku do końca).

Waw­rzy­niec Pater
Koor­dy­na­tor Euro­de­sku w Pol­sce